Персональний склад президії НАПрН України

Журавель Володимир Андрійович

Президент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Бандурка Олександр Маркович

Перший віцепрезидент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Скрипнюк Олександр Васильович

Віцепрезидент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Гетьман Євген Анатолійович

Головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Барабаш Юрій Григорович

Академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Баулін Юрій Васильович

Академік-секретар відділення кримінально-правових наук, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Бобкова Антоніна Григоріївна

Керівник Донецького регіонального наукового центру НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Буханевич Олександр Миколайович

Заступник академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Гриняк Андрій Богданович

Академік-секретар відділення цивільно-правових наук, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Грищук Віктор Климович

Керівник Західного регіонального наукового центру НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Ківалов Сергій Васильович

Керівник Південного регіонального наукового центру НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України та НАПН України, член президії НАПрН України

Оніщенко Наталія Миколаївна

Академік-секретар відділення теорії та історії держави і права, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Петришин Олександр Віталійович

Радник президії НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Тихий Володимир Павлович

Радник президії НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, член президії НАПрН України

Шемшученко Юрій Сергійович

Академік-секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права, дійсний член (академік) НАН України та НАПрН України, член президії НАПрН України

Про президію НАПрН України

У період між сесіями загальних зборів НАПрН України науково-організаційне керівництво поточною діяльністю НАПрН України здійснює президія НАПрН України у складі президента, першого віцепрезидента, віцепрезидента, головного ученого секретаря, академіків-секретарів відділень, членів президії, кожен з яких обирається строком на п’ять років та не може обіймати своєї посади більш як два строки, а також радника президії.

Президент, перший віцепрезидент, віцепрезидент, головний учений секретар та члени президії НАПрН України, які входять до її складу не за посадою обираються загальними зборами НАПрН України шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа учасників загальних зборів і виконують свої обов’язки до обрання нового складу президії НАПрН України.

Академіки-секретарі відділень, обрані загальними зборами відділень, затверджуються загальними зборами Академії строком на п’ять років. Президент, перший віцепрезидент, віцепрезидент, головний учений секретар НАПрН України, академіки-секретарі відділень, радник президії входять до складу президії НАПрН України за посадою. Інші члени президії Академії обираються загальними зборами Академії строком на п’ять років.

Президія Академії має апарат, який забезпечує здійснення повноважень та виконання рішень президії Академії. З працівниками апарату президії Академії укладаються трудові договори відповідно до законодавства.

Президія Академії:

 • скликає загальні збори НАПрН України, призначає та скасовує вибори членів НАПрН України;
 • приймає рішення щодо виключення з облікового складу загальних зборів членів НАПрН України, стан здоров’я яких чи інші виняткові обставини унеможливлюють їх участь у загальних зборах;
 • вирішує питання щодо форми проведення загальних зборів, у тому числі в режимі відеозв’язку через мережу Інтернет;
 • затверджує кількість та перелік вакансій членів НАПрН України;
 • вносить на розгляд загальних зборів НАПрН України подання щодо позбавлення (припинення) статусу члена НАПрН України;
 • здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ НАПрН України, організовує та проводить комплексі перевірки діяльності наукових та інших установ НАПрН України;
 • створює наукові ради з найважливіших комплексних проблем правової науки, товариства, заслуховує звіти про їх роботу;
 • організовує та проводить наукові заходи та наради;
 • оголошує конкурс на заміщення посади директора наукової установи НАПрН України;
 • затверджує на посадах директорів наукових установ НАПрН України, заступників директорів із питань наукової роботи, вчених секретарів та завідувачів відділів і лабораторій наукових установ, що перебувають у віданні НАПрН України, радника президії, склад наукової ради та редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України» й інших видань;
 • вирішує питання про можливість дострокового звільнення з посади директора наукової установи з підстав передбачених чинним законодавством, Статутом НАПрН України, статутом наукової установи або контрактом;
 • затверджує найменування та персональний склад відділень НАПрН України;
 • затверджує структуру апарату президії та наукових установ НАПрН України, штатну чисельність співробітників апарату президії та наукових установ НАПрН України, порядок оплати праці працівників апарату президії та наукових установ НАПрН України відповідно до чинного законодавства з цього питання, забезпечує їх соціальний захист;
 • затверджує розподіл функціональних обов’язків між членами президії НАПрН України;
 • розподіляє відповідно до планів науково-дослідних робіт кошти між науковими установами, що перебувають у віданні НАПрН України, а також здійснює контроль за їх витрачанням;
 • здійснює контроль за додержанням цього Статуту всіма науковими установами та іншими структурними підрозділами, що перебувають у віданні НАПрН України, членами і працівниками НАПрН України;
 • затверджує статути (положення) наукових установ та інших структурних підрозділів, що перебувають у віданні НАПрН України, здійснює контроль за їх дотриманням;
 • приймає рішення про передачу науковим установам та іншим структурним підрозділам, що перебувають у віданні НАПрН України, матеріальних та нематеріальних активів, які належать НАПрН України, а також про передачу таких активів від однієї установи НАПрН України до іншої, в установленому законодавством порядку та здійснює інші повноваження щодо управління об’єктами державної власності;
 • надає дозвіл установам, організаціям, що перебувають у віданні НАПрН України, створювати господарські товариства відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • затверджує тематичні плани фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України, плани видань НАПрН України та контролює їх виконання;
 • подає на обговорення і затвердження загальних зборів НАПрН України річні звіти про діяльність НАПрН України;
 • затверджує зміни профілів наукових установ і визначає напрями їх роботи та спеціалізацію;
 • вирішує питання щодо підготовки наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;
 • приймає рішення за поданням відділень НАПрН України про можливість звільнення окремих членів академії від подання річних звітів про наукову діяльність з поважних причин;
 • вживає заходів для забезпечення впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність;
 • підтримує зв’язки з Національною академією наук України та іншими національними галузевими академіями;
 • рекомендує представників НАПрН України до складу державних органів, установ, комісій, робочих груп тощо у порядку визначеному законодавством;
 • звертається з клопотанням до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та міністерств, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій щодо нагородження членів та співробітників НАПрН України державними нагородами, відзнаками та іншими заохоченнями;
 • призначає іменні та академічні стипендії, нагороджує відзнаками НАПрН України;
 • виконує функції колегіального органу управління науковою діяльністю НАПрН України, які відповідно до законодавства відносяться до компетенції вченої ради;
 • надає роз’яснення щодо застосування цього Статуту;
 • приймає рішення про створення Ради молодих вчених НАПрН України, затверджує положення про неї;
 • затверджує голову, заступника голови та вченого секретаря Ради молодих вчених НАПрН України;
 • приймає рішення про створення координаційних бюро та секцій у межах відділень, затверджує їх керівний склад та типові положення щодо їх діяльності;
 • приймає постанови президії НАПрН України та інші акти з питань, віднесених до її компетенції.