Керівник Апарату президії НАПрН України

Гетьман Євген Анатолійович

Головний учений секретар НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Структурні підрозділи

Гиляка Олег Сергійович

Заступник головного ученого секретаря - начальник Управління стратегічного розвитку НАПрН України, голова Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Управління стратегічного розвитку НАПрН України

Управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України є основним науковим та науково-організаційним підрозділом апарату президії Національної академії правових наук України.

Управління при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НАПрН України, відділеннями, науковими установами та іншими структурними підрозділами НАПрН України, науковими установами та закладами вищої освіти (їх підрозділами) юридичного профілю України, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Основними завданням Управління є:

 • забезпечення планування та координації наукових досліджень, що здійснюються в наукових установах НАПрН України;
 • розробка стратегічних напрямів розвитку Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, підготовка пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі держави і права;
 • встановлення та підтримка зв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами, національними академіями наук України, іноземними та національними науковими установами та закладами вищої освіти;
 • науково-організаційне забезпечення діяльності загальних зборів, президії, відділень та наукових установ НАПрН України;
 • поширення інформації про діяльність НАПрН України та наукових установ, наукове забезпечення видавничої діяльності.

Шевердіна Вікторія Ігорівна

Начальник Відділу планування та координації науково-правових досліджень НАПрН України, учений секретар Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук

Відділ планування та координації науково-правових досліджень НАПрН України

Відділ планування та координації науково-правових досліджень є структурним підрозділом Управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України.

Функціональним призначенням Відділу є забезпечення виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які здійснюються в наукових установах Національної академії правових наук та надання науково-методичної допомоги з організації проведення науково-дослідних робіт.

Основними завданнями відділу є:

 • участь у формуванні пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі держави і права;
 • організаційне забезпечення та розробка рекомендацій з формування тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі держави та права;
 • аналіз тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень наукових установ НАПрН України;
 • організація конкурсного оцінювання тематики фундаментальних наукових досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;
 • підготовка щорічних зведених тематичних планів фундаментальних наукових досліджень наукових установ НАПрН України;
 • контроль за виконанням основних показників фундаментальних та прикладних наукових досліджень наукових установ НАПрН України;
 • аналіз змісту щорічних та заключних звітів за результатами виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
 • координація та контроль за проходженням державної атестації науковими установами НАПрН України;
 • участь у проведенні внутрішніх перевірок діяльності наукових установ та підрозділів НАПрН України з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

Крім того, Відділ займається підготовкою аналітичних, довідкових та інших матеріалів для Офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, судових та правоохоронних органів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування тощо.

Відділ науково-організаційного забезпечення взаємодії з органами державної влади та громадськістю НАПрН України

Відділ науково-організаційного забезпечення взаємодії з органами державної влади та громадськістю є структурним підрозділом Управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України.

Основним завданням Відділу є забезпечення взаємодії НАПрН України, її наукових установ, відділень і підрозділів із органами державної влади та громадськістю.

Відповідно до завдань на Відділ покладено виконання таких функцій:

 • науково-організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності наукових установ, відділень і підрозділів НАПрН України з координації співпраці з Офісом Президента України, комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями та групами, народними депутатами України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади, Конституційним Судом України, Верховним Судом і судами загальної юрисдикції, Офісом Генерального прокурора, правоохоронними органами і громадськістю з питань розробки і прийняття законів України та інших нормативно-правових актів, підготовки науково-правових висновків;
 • забезпечення взаємодії та комунікацій наукових установ, відділень і підрозділів НАПрН України із відповідними структурними підрозділами Верховної Ради України, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Конституційного Суду України, Верховного Суду та судів загальної юрисдикції, Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів, інших юридичних осіб публічного та приватного права з метою одержання запитів на проведення прикладних наукових досліджень в галузі держави і права;
 • взаємодія з науковими установами, відділеннями та підрозділами НАПрН України з підготовки проєктів відповідей на запити та звернення народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Конституційного Суду України, Верховного Суду та судів загальної юрисдикції, Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів, представників громадськості, аналіз та узагальнення матеріалів за результатами розгляду таких запитів та звернень;
 • підтримка зв’язків з Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України та їх науковими установами;
 • участь у розробці проєктів договорів (меморандумів) про наукове співробітництво з органами державної влади, національними та іноземними науковими установами та закладами вищої освіти, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • сприяння участі та співпраці науковців НАПрН України з міжнародними інституціями;
 • участь у науковому забезпеченні, сприяння в організації та проведенні загальноакадемічних і науково-організаційних заходів (засідань президії (бюро), загальних зборів НАПрН України, наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів тощо);
 • участь у підготовці аналітичних, довідкових та інших матеріалів для Офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, судових та правоохоронних органів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівних органів НАПрН України щодо питань, віднесених до компетенції Відділу.

Політанський В'ячеслав Станіславович

Начальник Відділу науково-організаційного забезпечення діяльності президії, відділень та наукових установ НАПрН України, кандидат юридичних наук

Відділ науково-організаційного забезпечення діяльності президії, відділень та наукових установ НАПрН України

Відділ науково-організаційного забезпечення діяльності президії, відділень та наукових установ є структурним підрозділом Управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України.

Основними завданнями відділу є:

 • організація та підготовка проведення засідань президії та загальних зборів НАПрН України, їх документальне оформлення;
 • науково-організаційне забезпечення взаємодії відділень НАПрН України з президією та науковими установами НАПрН України;
 • забезпечення оперативної комунікації президії з відділеннями та науковими установами НАПрН України.

Відповідно до завдань на Відділ покладено виконання таких функцій:

 • науково-організаційне забезпечення діяльності президії, відділень та координації взаємодії з науковими установами, регіональними науковими центрами та іншими структурними підрозділами НАПрН України;
 • організаційне забезпечення проведення сесій загальних зборів, зборів відділень, засідань президії та її бюро НАПрН України;
 • участь у розробці проєктів рішень загальних зборів та президії НАПрН України;
 • технічне та документальне забезпечення проведення засідань відділень та їх бюро, президії та загальних зборів НАПрН України;
 • підготовка протоколів засідань загальних зборів та президії НАПрН України;
 • забезпечення систематизації та збереження документації щодо діяльності НАПрН України (рішення, постанови, протоколи);
 • координація взаємодії президії з відділеннями, науковими установами, регіональними науковим центрами та іншими структурними підрозділами НАПрН України;
 • збір та аналіз щорічних індивідуальних наукових звітів членів НАПрН України;
 • підготовка аналітичних матеріалів щодо надання щорічних індивідуальних наукових звітів членами НАПрН України;
 • науково-методичне забезпечення підготовки щорічних звітів відділень НАПрН України;
 • збір та аналіз щорічних звітів про наукову діяльність регіональних наукових центрів НАПрН України;
 • участь у підготовці щорічних звітів про наукову діяльність НАПрН України;
 • підготовка аналітичних, довідкових та інших матеріалів для Офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, судових та правоохоронних органів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівних органів НАПрН України щодо питань, віднесених до компетенції Відділу;
 • виконання інших функції відповідно до завдань Відділу.

Вапнярчук Наталія Миколаївна

Начальник Сектору поширення інформації та наукового забезпечення видавничої діяльності НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Сектор поширення інформації та наукового забезпечення видавничої діяльності НАПрН України

Сектор поширення інформації та наукового забезпечення видавничої діяльності є структурним підрозділом Управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України.

Основними завданнями Сектору є:

 • підготовка та поширення інформації про наукову діяльність президії, наукових установ, відділень та інших структурних підрозділів НАПрН України;
 • науково-методичне та організаційне забезпечення підготовки загальноакадемічних та періодичних наукових видань НАПрН України;
 • координація тематики дисертаційних досліджень у галузі держави і права, що виконуються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

Відповідно до завдань на Сектор покладено виконання, зокрема, таких функцій:

 • аналіз інформації про результати наукової роботи президії, наукових установ, відділень та інших структурних підрозділів НАПрН України з метою поширення її в медіа-просторі;
 • збір, підготовка та розміщення інформації на офіційному вебсайті НАПрН України щодо діяльності президії, наукових установ, відділень та інших структурних підрозділів НАПрН України;
 • координація роботи з формування та підготовки до друку Великої української юридичної енциклопедії та інших наукових видань НАПрН України;
 • формування та підготовка до друку наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України»;
 • організаційне забезпечення роботи веб-сайту наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», контроль за своєчасним розміщенням інформації та її актуальністю;
 • формування та підготовка до друку збірника наукових праць «Щорічник українського права» («Yearbook of Ukrainian law»);
 • формування та підготовка до друку щорічних переліків тем дисертаційних досліджень з юридичних наук;
 • сприяння поповненню електронної інформаційної бази даних дисертацій докторів наук та докторів філософії з юридичних наук.

Запорожець Наталія Вікторівна

Начальник Відділу кадрової роботи та документообігу НАПрН України

Відділ кадрової роботи та документообігу НАПрН України

Відділ кадрової роботи та документообігу є самостійним структурним підрозділом апарату президії Національної академії правових наук України.

Основними завданнями Відділу є:

 • оформлення прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників НАПрН України, обліку відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;
 • організація обліку особового складу НАПрН України і звітності по кадрах, обліку військовозобов’язаних;
 • ведення та облік особових справ дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України;
 • координація діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в наукових установах, що перебувають у відданні НАПрН України, надання їм методичної допомоги;
 • організація прийому, розгляду, реєстрації та облік документів, які надходять до президії НАПрН України.

Відповідно до покладених завдань Відділ:

 • оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов’язані з роботою працівника в НАПрН України;
 • заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої Інструкції;
 • ознайомлює працівників, які прийняті на роботу до НАПрН України, з правилами внутрішнього розпорядку і колективним договором;
 • забезпечує ведення обліку і звітності по особовому складу працівників НАПрН України, веде облік наказів президента та першого віцепрезидента НАПрН України та їх розпоряджень з особового складу;
 • оформлює відпустки і листи тимчасової непрацездатності працівників НАПрН України;
 • оформлює і видає виписки із трудових книжок працівникам НАПрН України про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомоги тощо;
 • веде особисті справи дійсних (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України та забезпечує їх зберігання;
 • веде облік наказів та розпоряджень президента НАПрН України та першого віцепрезидента НАПрН України;
 • оформлює документи на службові відрядження, реєструє працівників, які прибувають у відрядження до НАПрН України;
 • бере участь у формуванні штатного розпису, зокрема з питань відповідності Класифікатору професій і Довіднику класифікаційних характеристик професій працівників.

Ільченко Катерина Павлівна

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер НАПрН України

Відділ бухгалтерського обліку та звітності НАПрН України

Відділ бухгалтерського обліку і звітності є самостійним структурним підрозділом апарату президії Національної академії правових наук України.

Основними завданнями Відділу є:

 • ведення бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності НАПрН України та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов’язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов’язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов’язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю  за  наявністю   і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню     негативних      явищ      у фінансово-господарській   діяльності,   виявлення   і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • методичне керівництво та контроль  за  дотриманням  вимог  законодавства  з питань  ведення  бухгалтерського  обліку,  складення фінансової та бюджетної звітності в наукових установах, що перебувають у віданні НАПрН України.

Відділ відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

 • веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших   нормативно-правових   актів   щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу  звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;
 • здійснює поточний контроль;
 • своєчасно подає звітність;
 • своєчасно проводить розрахунки із заробітної плати з працівниками президії НАПрН України, своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;
 • забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів;
 • проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської  та кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
 • бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 • розробляє   та   забезпечує   здійснення   заходів   щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  працівників Відділу та працівників бухгалтерських служб наукових установ, що перебувають у віданні НАПрН України;
 • здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  співробітниками внутрішнього аудиту НАПрН України;
 • виконує інші функції відповідно до завдань Відділу.

Олешко Алла Іванівна

Начальник Планово-економічного відділу НАПрН України

Планово-економічний відділ НАПрН України

Планово-економічний відділ є самостійним структурним підрозділом апарату президії Національної академії правових наук України.

Основними завданнями Відділу є:

 • планування та організація фінансової діяльності НАПрН України;
 • координація роботи з питань організації бюджетного процесу НАПрН України за кожним програмним напрямом діяльності;
 • забезпечення раціонального та ефективного використання коштів загального та спеціального фондів бюджету НАПрН України;
 • організація внутрішнього контролю для забезпечення дотримання законності, ефективності та цільового використання бюджетних коштів в системі НАПрН України.

Відповідно до завдань на Відділ покладено виконання таких функцій:

 • складає Бюджетну декларацію та показники видатків державного бюджету на середньостроковий період;
 • організовує та забезпечує відповідно до Бюджетної декларації, вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів, складання бюджетного запиту з обґрунтованими розрахунками і подає їх до Міністерства фінансів України;
 • отримує бюджетні призначення, затверджені у законі про Державний бюджет України на поточний рік, та доводить  до підвідомчих установ обсяги бюджетних асигнувань (лімітні довідки);
 • затверджує у президента академії кошториси, плани використання  бюджетних коштів, план асигнувань усіх установ НАПрН України;
 • розробляє проєкти паспортів бюджетних програм та подає їх до Міністерства фінансів України для затвердження;
 • складає звіти про виконання паспортів бюджетних програм, здійснює аналіз стану виконання результативних показників бюджетних програм;
 • здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених  йому  бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
 • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям    бюджетних зобов’язань установами і витрачанням ними бюджетних  коштів;
 • забезпечує організацію,  складання та подання фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством;
 • організовує роботу підвідомчих установ із підготовки пропозицій до  проекту Державного бюджету України;
 • складає та подає у визначений термін до Міністерства фінансів  України  проєкти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального  фонду бюджету, зведених показників спеціального фонду, зведених планів використання бюджетних коштів і зведених  помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі    бюджетних програм;
 • подає до Державної казначейської служби України мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів до початку бюджетного періоду і в установленому порядку;
 • подає до Державної казначейської служби України розподіли показників зведених кошторисів, зведені плани асигнувань загального фонду державного бюджету, зведені показники спеціального фонду, а також зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів за своєю мережею в розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня в установленому порядку;
 • відповідає за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації, поданої до Державної казначейської служби України;
 • виконання інших функції відповідно до завдань Відділу.

Солошенко Олександр Олександрович

Начальник Відділу господарського та технічного забезпечення НАПрН України

Відділ господарського та технічного забезпечення НАПрН України

Відділ господарського та технічного забезпечення є самостійним структурним підрозділом апарату президії Національної академії правових наук України.

Основними завданнями Відділу є:

 • якісне і своєчасне вирішення технічних питань та завдань і доручень керівництва НАПрН України;
 • планування, організація і контроль технічного та господарчого забезпечення діяльності НАПрН України;
 • технічне та господарське обслуговування і забезпечення належного стану відповідно до правил і норм виробничої санітарії і протипожежного захисту будівель і приміщень, в яких розташовані підрозділи НАПрН України, контроль за справністю устаткування (освітлення, систем опалювання, вентиляції, водопостачання та ін.);
 • аналіз потреби в новому інструменті та обладнанні;
 • організація і забезпечення пропускного режиму та охорони будівель НАПрН України;
 • участь в інвентаризації будівель, приміщень, устаткування в цілях контролю їх збереження та технічного стану;
 • планування поточних і капітальних ремонтів основних фондів (будівлі, системи водопостачання, повітропроводів та інших споруд), складання дефектних актів та кошторисів господарських витрат;
 • планування та проведення закупівель для потреб майнових комплексів НАПрН України;
 • розробка технічної документації для проведення державних закупівель, придбання енергоресурсів, придбання послуг з комунального обслуговування, придбання устаткування тощо;
 • своєчасне проведення поточних ремонтів та підтримки у належному стані приміщень майнових комплексів НАПрН України, контроль якості виконання ремонтно-будівельних робіт та наданих послуг з поточного ремонту підрядними організаціями.
 • проведення аналізу потреби, планування та забезпечення підрозділів НАПрН України меблями, приладами оргтехніки, господарським інвентарем, контроль за їх раціональним використанням, збереженням, проведенням своєчасного ремонту та технічного обслуговування.
 • підготовка та оформлення згідно чинним законодавством необхідних документів для укладення договорів на проведення робіт і надання послуг сторонніми організаціями.
 • проведення переговорних процедур з постачальниками та представниками систем розподілу на предмет своєчасного та безперервного постачання всіх видів послуг для утримання будівель та споруд майнових комплексів НАПрН України.