Західний регіональний науковий центр НАПрН України

З метою координації діяльності наукових установ НАПрН України та закладів вищої освіти юридичного профілю у розробленні наукових проблем, що мають важливе значення для розвитку відповідних регіонів, а також для надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам створюються регіональні наукові центри НАПрН України.

НАПрН України може спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади створювати галузеві регіональні наукові центри.

Західний регіональний науковий центр НАПрН України діє на основі Положення про регіональний науковий центр, яке затверджено президією НАПрН України. Діяльність Західного регіонального наукового центру поширюється на Західний регіон України, що включає Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку області.

Керівництво Західного регіонального наукового центру

Грищук Віктор Климович

Керівник Західного регіонального наукового центру НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Про Західний регіональний науковий центр

Західний регіональний науковий центр Національної академії правових наук України (далі – Центр) було створено на підставі постанови президії Національної академії правових наук України від 30 червня 2009 року №66/2. Його діяльність поширюється на правничі, наукові та освітянські заклади і установи Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Нині він користується окремим приміщенням, наданим адміністрацією Львівського національного університету імені Івана Франка.

Центр очолює член-кореспондент НАПрН України В. К. Грищук. Членами центру є також, такі члени Академії як: академіки НАПрН України В. Т. Нор та П. М. Рабінович; члени-кореспонденти НАПрН України О. М. Буханевич, В. В. Лемак, В. О. Навроцький, П. Л. Фріс, І. Д. Шутак, Б. В. Щур та наукові співробітники, кандидати юридичних наук, Н. Р. Бобечко і В. В. Луцик. При Центрі створено Науково-координаційну Раду, до складу якої входить крім його членів, низка провідних науковців-юристів Західного регіону України.

Основними напрямками діяльності Центру є, зокрема:

1. Проведення на замовлення місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, громадських організацій, інших юридичних осіб чи фізичних осіб наукових досліджень, підготовка експертних висновків, юридичних довідок.

У межах цього напрямку членами центру протягом нетривалого часу його діяльності було підготовлено експертні висновки на замовлення:

 • Конституційного Суду України – 8 (найбільш вагомими серед яких були висновки щодо: відповідності Конституції окремих положень закону №2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (академік В. Т. Нор); офіційного тлумачення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України (гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами) (академік В. Т. Нор); відповідності Конституції України окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  (академік В. Т. Нор); офіційного тлумачення положень ст. 44, п. 8 ч. 2 ст. 48; ч. 1 ст. 348 та ст. 384 КПК України (1960 р.) (академік В. Т. Нор разом з науковим співробітником Н. Р. Бобечком); офіційного тлумачення конституційного права на правову допомогу (ст. 59 Конституції України) (академік П. М. Рабінович); визначення судової юрисдикції розгляду справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів дізнання, слідства та прокуратури, пов’язані з розглядом заяв чи повідомлень про злочини (член-кореспондент В. О. Навроцький);
 • Верховного Суду України – 15 висновків з питань неоднакового застосування норм кримінального права та кримінально-процесуального права (академік В. Т. Нор, член-кореспондент В. К. Грищук, член-кореспондент Навроцький В. О.);
 • Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ – 4 висновки щодо тлумачення норм кримінального та кримінально-процесуального права у конкретних кримінальних справах (академік В. Т. Нор, член-кореспондент В. К. Грищук, член-кореспондент Навроцький В. О. та інші);
 • Генеральної прокуратури України – 21 висновок на проекти методичних рекомендації щодо методики розслідування окремих груп злочинів та прокурорських перевірок за дотриманням законності, а також експертний висновок щодо проекту Закону України «Про прокуратуру України та статус прокурорів» (академік В. Т. Нор, н.с. В. В. Луцик);

За зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України члени Центру беруть активну участь у підготовці кандидатів у судді (читають лекції, проводять практичні заняття) на базі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2. Сприяння місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування у здійсненні ефективної правової політики у зазначеному регіоні України. В межах цього напрямку членами Центру систематично надаються консультації та роз’яснення з питань правозастосування місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, суддям усіх ланок судової системи, працівникам прокуратури, органів внутрішніх справ та іншим практикуючим юристам.

3. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Членами Центру здійснюються наукові дослідження в межах тем зареєстрованих УкрІНТЕІ. Зокрема академік П. М. Рабінович проводить дослідження у межах теми «Права людини: міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби їх забезпечення в Україні». Академік В. Т. Нор, наукові співробітники Н. Р. Бобечко і В. В. Луцик розробляють тему «Кримінально-процесуальні гарантії та проблеми їх вдосконалення в умовах реформування кримінального процесу України». Член-кореспондент В. В. Лемак досліджує тему «Правова реформа в державах Центральної Європи і України: теоретичні і практичні аспекти». Члени-кореспонденти В. К. Грищук та В. О. Навроцький працюють над темою «Проблеми реформування правової системи України».

Результати проведених досліджень члени Центру впроваджують у навчальний процес. Зокрема в курси філософії права (академік П. М. Рабінович), кримінального права України (члени-кореспонденти В. К. Грищук, В. О. Навроцький), кримінально-процесуального права України (академік В. Т. Нор, наукові співробітники Н. Р. Бобечко, В. В. Луцик), юридичної психології (н.с. Н. Р. Бобечко), прокурорського нагляду в Україні (н.с. В. В. Луцик).

Результати проведених досліджень оприлюднюються членами Центру, які проводять активну наукову роботу, зокрема, з моменту створення Центру його членами опубліковано:

 • 5 монографій – Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні: колективна монографія. – Львів, Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 180 с. (академік П.М. Рабінович, член-кореспондент В.О. Навроцький); Правовая система Украины: история, состояние и перспективы. В пяти тома. – Харьков, Право, 2011. – 896 с. (академіки В.Т. Нор, П.М. Рабінович, член-кореспондент В.В. Лемак); Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – 736 с. (член-кореспондент В.К. Грищук); Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща: юридичний аналіз складів злочинів: монографія. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 368 с. (член-кореспондент В.К. Грищук); Інститут повернення кримінальної справи прокурору: монографія. – Тернопіль: «Підручники та посібники», 2011. – 184 с. (науковий співробітник В.В. Луцик);
 • 4 коментарі – Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. (академіки П.М. Рабінович і В.Т. Нор); Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. . – К.: Юстиніан, 2012. – 1224 с. (академік В.Т. Нор); Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.1./ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с. (академік В.Т. Нор); Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 9-те вид., переробл. та допов. / В.К. Грищук, А.М. Бойко, Л.П. Брич Л.П. та ін. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с. (член-кореспондент В.К. Грищук);
 • 7 підручників – Прокурорський нагляд в Україні : підручник. – К.: Інюре, 2011. – 592 с. (академік В.Т. Нор, науковий співробітник В.В. Луцик); Соціальна відповідальність: навч. посібн. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 152 с. (член-кореспондент В.К. Грищук); Теоретико-прикладні засади професіоналізації особового складу вищих навчальних закладів МВС України: навч. посібн. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 352 с. (член-кореспондент В.К. Грищук); Юридична відповідальність: навч. посібн. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 156 с. (член-кореспондент В.К. Грищук);
 • понад 40 статей.

4. Організація та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів та інших наукових заходів. Впродовж свої діяльності значна увага Центру була приділена організації та координації проведення міжнародних конференцій. До найбільш значними науковими та науково-практичними конференціями організатором та співорганізатором проведення яких був Центр, належать:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні аспекти судової реформи в Україні» у м. Львові, (співорганізатори – Львівський національний університет імені Івана Франка у співпраці з проектом Агенства США з міжнародного розвитку «Україна: верховенство права»);
 • Міжнародна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми прав людини, держави та правої системи» проведена у м. Львові (співорганізатор Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Перша міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», проведена (співорганізатор Національний університет «Острозька академія»;
 • VI, VII, VIII Міжнародні круглі столи «Антропологія права: філософський та юридичний виміри», проведені спільно з Львівським національним університетом ім. Івана Франка;
 • Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини, проведений у м. Львові (співорганізатори ОБСЄ, Львівський національний університет ім. І. Франка, Асоціація правників України, Ліга студентів АПУ, Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України;
 • Міжнародна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми прав людини, держави та правої системи» проведена у м. Львові (співорганізатор Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Регіональна конференція, проведена у м. Львові, “Кримінально процесуальний кодекс: практична реалізація та міжнародний досвід” (співорганізатори: Львівський національний університет ім. І. Франка, Департамент юстиції США (OPDAT).
 • Регіональний круглий стіл на тему «Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні». Доповідачами були: академік В. Т. Hop, члени-кореспонденти В. В.Лемак, В. О. Навроцький.

5. Здійснення просвітницької діяльності на території західного регіону України.

В рамках Всеукраїнського тижня права у всіх вищих юридичних начальних закладах Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Тернополя, Луцька, Хмельницька, Чернівців була проведена лекція «Права людини і громадянина». Лекція була проведена членами науково-координаційної ради Центру в університетах Західного регіону України.

Був проведений круглий стіл на тему: «Права людини: антропологічні засади» з доповіддю академіка П. М. Рабіновича та сесія міжнародної програми «Філософія прав людини» з доповідями академіка П.М. Рабіновича та члена-кореспондента В.В. Лемака.

Також у Львівському національному університеті імені Івана Франка був проведений методологічний семінар викладачів юридичного факультету на тему: «Людяність як об’єкт правового захисту». Доповідач і модератор академік П.М. Рабінович. На запрошення Центру в роботі семінару взяв участь професор Університетського коледжу м. Лондона (London University) – Філіп Сендс.

В перспективі планується видання Центром науково-інформаційного збірника (вісника), в якому друкуватимуться результати наукових досліджень, а також подаватимуться матеріали, про інші напрямки діяльності членів Центру та інших науковців регіону.

Контакти Центру

79000, Україна, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.