Про Раду молодих вчених НАПрН України

Рада молодих вчених Національної академії правових наук України є колегіальним виборним дорадчим органом НАПрН України, що об’єднує молодих вчених апарату президії та наукових установ, що перебувають у віданні НАПрН України. Положення про Раду молодих вчених НАПрН України (далі – Положення) затверджується президією НАПрН України.

Рада молодих вчених НАПрН України складається із представників апарату президії та наукових установ НАПрН України. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом НАПрН України, постановами і розпорядженнями загальних зборів і президії НАПрН України і цим Положенням.

Рада координує свою діяльність з головним ученим секретарем НАПрН України, який згідно з розподілом обов’язків між членами президії НАПрН України відповідає за роботу з науковою молоддю НАПрН України. Президія, відділення та наукові установи НАПрН України всебічно сприяють діяльності Ради молодих вчених НАПрН України.

Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах та базується на принципах наукової етики, свободи наукової творчості, рівноправності всіх її членів, гласності та відкритості у роботі, добровільності і колегіальності, демократичності, періодичної виборності та звітності.

Рада здійснює свою діяльність з метою представництва, захисту і сприяння реалізації прав та інтересів молодих вчених НАПрН України, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень.

Основні завдання Ради:

 • об’єднувати молодих вчених структурних підрозділів НАПрН України у проведенні наукової діяльності, готувати пропозиції щодо розвитку системи їх грантової, стипендіальної та інших форм підтримки;
 • сприяти залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів;
 • сприяти здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації, кар’єрному зростанню, реалізації творчого потенціалу, наданню інформаційної та організаційної підтримки молодих вчених структурних підрозділів НАПрН України;
 • підтримувати молодих вчених структурних підрозділів НАПрН України у проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів;
 • сприяти розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору;

Напрями діяльності Ради:

 • сприяння налагодженню професійних контактів між структурними підрозділами НАПрН України, науковими установами України, закладами вищої освіти України, громадськими науковими організаціями та зарубіжними науковими організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів;
 • забезпечення інформаційного обміну серед молодих вчених: поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих вчених; надання інформації про премії, стипендії, гранти, конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді;
 • участь у висуненні претендентів від структурних підрозділів НАПрН України на здобуття стипендій і премій для молодих вчених;
 • організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, шкіл та інших наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів;
 • популяризація науки в українському суспільстві, зокрема серед школярів та студентів, шляхом організації та проведення екскурсій, лекцій, «наукових пікніків» та інших сучасних форм просвітницької роботи;
 • підготовка пропозицій з питань покращення соціальних гарантій молодих вчених структурних підрозділів НАПрН України;
 • делегування представників Ради до складу робочих груп, що створюються президією НАПрН України для вирішення питань, пов’язаних з основними завданнями НАПрН України;
 • створення та підтримка інформаційних ресурсів Ради з метою поширення відомостей про її діяльність, надання інформаційної підтримки молодим вченим тощо;
 • організація та проведення наукових, культурно-освітніх і спортивних заходів, соціальних проектів.

Персональний склад
Ради молодих вчених НАПрН України

Гиляка Олег Сергійович

Заступник головного ученого секретаря - начальник Управління стратегічного розвитку НАПрН України, голова Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Улітіна Ольга Володимирівна

Вчений секретар Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, заступник голови Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук

Шевердіна Вікторія Ігорівна

Начальник Відділу планування та координації науково-правових досліджень НАПрН України, учений секретар Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук

Бугайко Юлія Олексіївна

Науковий співробітник відділу приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, доктор філософії у галузі права

Вінтоняк Наталія Дмитрівна

Старший науковий співробітник лабораторії проблем корпоративного права відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук

Головко Ольга Михайлівна

Старший науковий співробітник наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», кандидат юридичних наук, старший дослідник

Дубняк Марія Вікторівна

Старший науковий співробітник наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права, голова Ради молодих учених Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», кандидат юридичних наук

Зозуля Олександр Ігорович

Завідувач науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент

Калініна Аліна Владиславівна

Старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, заступник голови Ради молодих вчених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук

Кисельова Марина Сергіївна

Молодший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Кочин Володимир Володимирович

Провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права, голова Ради молодих вчених Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Міловська Надія Василівна

Завідувач відділу дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС, голова Ради молодих вчених Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України, доктор юридичних наук, доцент

Петришин Олег Олександрович

Учений секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Політанський В'ячеслав Станіславович

Начальник Відділу науково-організаційного забезпечення діяльності президії, відділень та наукових установ НАПрН України, кандидат юридичних наук

Пономарьова Олена Олександрівна

Старший науковий співробітник відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров'я, голова Ради аспірантів та молодих вчених Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук

Чуприна Ангеліна Тимурівна

Молодший науковий співробітник відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку, голова Ради молодих вчених Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Шматков Даниїл Ігорович

Старший науковий співробітник відділу правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи, заступник голови Ради молодих вчених Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, кандидат педагогічних наук, доцент