Шепітько Валерій Юрійович

Заступник академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук, дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 20 грудня 1960 р. у м. Ромни Сумської обл. У 1986 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 1988–1991 рр. навчався в аспірантурі цього закладу. З 1991 р. – на викладацькій роботі у зазначеному закладі вищої освіти на посадах асистента, доцента, професора кафедри криміналістики. З 1996 р. по червень 2023 р. – завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з липня 2023 р. – професор цієї ж кафедри.

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Допит неповнолітніх: психологія і тактика» (спеціальність 12.00.09), у 1996 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України). Заступник академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

Основні напрями наукової діяльності – дослідження проблем криміналістичної техніки і тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи, юридичної психології. Має десять патентів на винаходи та авторських свідоцтв. Опублікував понад 520 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике: монография» (1995), «Обыск: тактика и психология» (у співавт., 1997), «Криминалистическая тактика: теории и тенденции» (у співавт., 1997), «Криміналістика: Підручник» (у співавт., 1998, 2001, 2004, 2008, 2016, 2019), Криміналістика. Енциклопедичний словник» (2000), «Довідник слідчого» (2001, 2003, 2008, 2011, 2013), «Теория криминалистической тактики: монография» (2002), «Руководство по расследованию преступлений» (у співавт., 2002, 2008), «Криміналістика: Курс лекцій» (2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011), «Настільна книга слідчого» (у співавт., 2003, 2007, 2011), «Ідентифікація людини за ознаками зовнішності» (у співавт., 2003), «Криміналістика: Словник термінів» (2004), «Юридична психологія: Підручник» (у співавт., 2004, 2008, 2019), «Основы юридической психологии» (у співавт., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики): монографія» (у співавт., 2006), «Психологія судової діяльності» (2006), «Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія» (2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Потерпілий від злочину: монографія» (у співавт., 2008), «Керівництво з розслідування злочинів» (у співавт., 2009, 2010), «Криміналістика: Підручник» (2010), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю: монографія»(у співавт., 2011), «Інтеграція права та інформатика: прикладний і змістовний аспекти: монографія» (у співавт., 2012), «Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Практикум з криміналістики» (у співавт., 2013),«Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки України: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Розслідування злочинів корупційної спрямованості» (у співавт., 2013), «Encyclopedia of Criminalistics in Personalities» (у співавт., 2014), «Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: Словник-довідник» (у співавт., 2016), «Textbook of criminalistics. Volume 1: General Theory» (у співавт., 2016), «Криміналістика для дітей (середнього та старшого шкільного віку) (2016), «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія» (у співавт., 2017), «Столітній шлях судової експертизи в Україні (1918-2018): монографія» (у співавт., 2018), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: «Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» (у співавт., 2018), «Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя заснування: монографія» (у співавт., 2020), «Introduction to Criminalistics» (2021), «Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія» (у співавт., 2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження: монографія» (у співавт., 2022), «History and Current Trends. Development of Criminalistics Theory and Future of Forensic Expertology: monograph» (у співавт., 2022), «Сучасний вимір кримінального права. Liber Amicorum на честь академіка Вячеслава Борисова: монографія» (у співавт., 2023), «Textbook of criminalistics. Volume II: Criminalistic Technique and Tacticis» (у співавт., 2023), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Брав участь у розробці Кримінального процесуального кодексу України, законопроектів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про зброю», «Про дактилоскопію», «Про боротьбу з тероризмом», «Про боротьбу з корупцією», «Про боротьбу з економічною злочинністю», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», «Про протидію корупції в Україні», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», «Про судово-експертну діяльність в Україні», «Про державне бюро розслідувань» та ін.

Голова редакційної ради, головний редактор Міжнародного науково-практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований», співголова редакційної колегії збірника «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», член редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Вісник кримінального судочинства», «Problemy wspolczesnej Kriminalistyki (Польща), член наукового комітету щорічного збірника «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice» (Литва).

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Голова Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експертизи, юридичної психології та оперативно-розшукової діяльності НАПрН України. З 1998 р. завідує лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Президент Міжнародного Конгресу криміналістів (2012), Почесний член Литовського товариства криміналістів (2013), Почесний член спілки юристів України (2001), член міжнародної поліцейської асоціації (IPA) (1998).

Учасник бойових дій, нагороджений медалями «Воїну-інтернаціоналісту» (1988), «70 років Збройних Сил СРСР» (1998), «Ветеран війни – учасник бойових дій», медаллю Верховної Ради України «Десять років незалежності» (2001), «20 років з дня виведення військ з Афганістану», орденом «За доблесть и честь» (2009), орденом «Defendens Justitiam» (Рада з суспільних нагород ООН, 2010), орденом «Корона Європи» I ступеня (Рада з суспільних нагород ООН та Європейська академія природничих наук, 2010). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2021), Грамотою Президії Верховної Ради СРСР (1988), Грамотою Генеральної прокуратури України (2018), Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України (1999), Почесною відзнакою Української секції Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність і професіоналізм» (2011), відзнакою Президента України – пам’ятною медаллю «25 років виведення військ з Афганістану» (2015), Відзнакою МАРТІС «Золота фортуна» – медаллю «Незалежність України» (2015).

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018), стипендіат Фонду юридичної науки Академіка права В.В. Сташиса (2002), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2006, 2017). Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017), Почесний професор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (2023).

Поділитися: