Науково-дослідний інститут
вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Відповідно до результатів державної атестації від 17 червня 2020 року Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України віднесено до I класифікаційної групи та атестовано строком на 5 років.

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України – науково-дослідна установа Національної  академії правових  наук  України, створена у Харкові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. “Питання Академії правових наук” та постанови АПрНУ України (нині – НАПрН України) від 21.06.1995 р. У 2012 році Інституту присвоєно ім’я видатного українського правознавця – академіка НАПрН України В. В. Сташиса.

Інститут є однією з провідних науково-дослідних установ юридичного профілю в Україні, що здійснює низку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, надає консультації і науково-правові висновки в галузі нормативного регулювання цієї сфери, проводить судові експертизи, видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), організовує науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», готує аспірантів та докторантів для забезпечення в майбутньому потреб, що виникають під час організації та проведення наукових досліджень. Прикладом впровадження в законодавчу діяльність та правозастосовну практику значних наукових результатів Інституту стала активна участь його провідних фахівців в розробці проектів ключових кодексів української держави – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого.

Основні напрями діяльності установи: проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на науково-правове супроводження діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів влади в галузі боротьби зі злочинністю; розробка наукових концепцій розвитку законодавства; наукове обґрунтування та підготовка загальнодержавних і регіональних програм протидії кримінальним правопорушенням у різних сферах суспільного життя; проведення наукових експертиз нормативно-правових актів та їх проєктів; складання аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналіз практики його застосування; розробка методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та ін.

Науковці установи взяли участь у розробці проєктів найважливіших у сфері боротьби зі злочинністю законів – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, «Про Національну поліцію», «про оперативно-розшукову діяльність», «Про пробацію», а також низки інших нормативно-правових актів.

Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності НАПрН України

Відповідно до результатів державної атестації від 17 червня 2020 року Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України віднесено до I класифікаційної групи та атестовано строком на 5 років.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України понад 20 років успішно працює у сфері розробки та удосконалення законодавства з інтелектуальної власності, здійснює прикладну та дослідницьку діяльність в галузі, ініціює та підтримує освітні та просвітницькі проекти для популяризації права інтелектуальної власності в Україні, сприяння науково-технічному прогресу та збільшення внеску України в розвиток світової науки і техніки.

Напрями діяльності: фундаментальні та прикладні дослідження на перетині інтелектуальної власності та біотехнологій, біологічної безпеки, зеленої економіки та екології, ІТ-технологій; енергозберігаючих технологій, інновацій, агробізнесу, національної безпеки та оборони тощо. Відчуваючи вектори розвитку України, інститут намагається відповідати на виклики часу. Свого часу було створено  відділ узагальнень судової та експертної практики, лабораторію наукового забезпечення розвитку науки та технологій. Сьогодні в Інституті розвиваються нові науково-практичні напрями, успішно функціонують центри та лабораторії, серед яких Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку, Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій.

Результати наукової діяльності Інституту знайшли втілення у 61 монографії, 4 енциклопедіях, більше ніж 18 практичних збірниках, понад 20 методичних рекомендаціях та коментарях законодавства, у понад 20 підручниках та навчальних посібниках. Інститут щорічно видає збірники наукових праць «Питання інтелектуальної власності»,  є засновником та співзасновником періодичних науково-практичних журналів «Теорія і практика інтелектуальної власності» та «Медичне право», що включені до міжнародних наукометричних баз даних.

Спеціалісти Інституту підготували або брали участь у розробці та експертуванні понад 300 проектів нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. У складі робочих груп брали участь у розробці Концепції реформування юридичної освіти, законопроектів галузі (зокрема, Закону України «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності», Закону України «Про судово-експертну діяльність в Україні»), працювали над удосконаленням нормативної бази експертизи заявок на реєстрацію винаходів в сфері фармації та медицини. З питань удосконалення чинного законодавства співпрацювали із  Департаментом розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі,  Міністерством освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Науково-дослідний інститут
правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН України

Відповідно до результатів державної атестації від 28 травня 2021 року Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України віднесено до I класифікаційної групи та атестовано строком на 5 років.

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 217 в структурі Національної академії правових наук України.  Інститут було засновано відповідно до Рекомендацій учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення” (27-28 жовтня 2006 р.), рекомендацій Національного інституту стратегічних досліджень, а також численних пропозицій учених щодо необхідності створення окремої установи з вивчення правових аспектів забезпечення інноваційного розвитку держави.

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку є державною науково-дослідною установою зі статусом юридичної особи, яка підпорядковується безпосередньо Президії Національної академії правових наук України, є неприбутковою організацією і діє на підставі Статуту.

Основними завданнями Інституту є:

 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових дослідження щодо визначення та оцінки стану правової охорони та захисту інноваційної продукції, становлення національної інноваційної системи, аналіз та узагальнення світового досвіду правового регулювання інноваційної діяльності;
 • здійснення правових досліджень та підготовка висновків правових експертиз з питань інноваційної діяльності відповідно до чинного законодавства України;
 • надання юридичних, консультаційних, інформаційних та інших послуг з питань інноваційної діяльності та права;
 • підготовка наукових кадрів у сфері інноваційної діяльності.

З метою підвищення ефективності правового регулювання відносин, що складаються у зв’язку із організацією та здійсненням інноваційної діяльності, Інститут активно працює над розробленням пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань здійснення інноваційної діяльності, а також концепцією та структурою Інноваційного кодексу України, який має стати результатом їх систематизації та охопити правовим регулюванням відносини, що складаються в межах національної інноваційної системи.

Науково-дослідний інститут
державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН України

Відповідно до результатів державної атестації від 2 червня 2021 року Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України віднесено до I класифікаційної групи та атестовано строком на 5 років.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України був створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 959 від 14.06.2000 року. Це є державна науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, що спеціалізується на проведенні комплексних фундаментальних і прикладних досліджень у сфері організації та реалізації державної влади, зокрема, конституційно-правових проблем державного будівництва, проблематики державного управління й адміністративного права, державно-правової конфліктології, правового регулювання функціонування місцевого самоврядування, реалізації прав і свобод людини і громадянина, європейського права та порівняльного правознавства, міжнародного права, правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів; а також розробляє механізми впровадження відповідних досліджень у практику.

З метою реалізації власних статутних завдань, Інститут:

 • проводить наукові дослідження динаміки державно-правових відносин в Україні, формування та функціонування системи місцевого самоврядування;
 • здійснює розробку і експертизу проектів законодавчих та інших правових актів, рекомендацій і пропозицій на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • розробляє на договірних засадах проекти нормативно-правових актів, інших документів та механізми їх реалізації;
 • надає консультаційні послуги з питань державного будівництва, забезпечення прав і свобод громадян та інтересів юридичних осіб;
 • бере участь у підготовці фахівців за профілем своєї діяльності;
 • узагальнює та розповсюджує інформацію про стан вирішення проблем державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні та інших державах, їх співдружностях, союзах тощо;
 • розвиває комплексну інформаційну базу з проблем державного будівництва і місцевого самоврядування з наступним наданням інформації клієнтам на договірній основі;
 • координує наукові дослідження і розробки у сфері державного будівництва і місцевого самоврядування.

Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Відповідно до результатів державної атестації від 26 травня 2022 року Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України віднесено до I класифікаційної групи та атестовано строком на 5 років.

Тематика наукових досліджень Інституту спрямована на пошук і реалізацію найбільш ефективних засобів правового регулювання, охоплює різні сфери майнових, договірних, цивільних, підприємницьких, господарських  відносин у суспільстві. Науковий пошук охоплює всі основні аспекти важливих і складних проблем приватного права та підприємництва. За цей час виконано значний обсяг науково-дослідницької праці. Результати проведених наукових досліджень знайшли своє практичне втілення у монографіях, науково-практичних посібниках, наукових статтях, коментарях до законів, а також проектах нормативно-правових актів, висновках і рекомендаціях, внесених до відповідних комітетів Верховної Ради України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, органів державної влади та місцевого самоврядування в Києві та інших регіонах України.

За останні роки Інститут опублікував 34 монографії (з них, 3 іноземною мовою), 9 навчальних посібників, 19 збірників наукових праць, 14 наукових коментарів законодавства, 439 наукових статей, 34 публікації у виданнях, що індексуються у Scopus, WoS CC або входять до рейтингу SENSE. Є лідером серед наукових установ у профілях Scopus, WoS CC НАПрН України.

Переважна більшість наукових досліджень Інституту була присвячена розробці сучасних методологічних підходів до розуміння приватного права. Наукова діяльність Інституту спрямована на: 1) розроблення фундаментальних та прикладних аспектів цивільного права та цивільного процесу; 2) визначення кола сучасних проблем договірних правовідносин; 3) розвиток сучасного житлового права; 4) дослідження актуальних питань господарського права; 5) сучасних тенденцій міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країнах.

За більш ніж 30 років свого існування Інститут переконливо продемонстрував досвід проведення наукових досліджень у галузі цивільного (приватного права) і господарського права, зосередив і узагальнив великий обсяг науково-практичного матеріалу з регулювання приватноправових відносин як України, так і Словаччини, Польщі, Німеччини, Франції, Австрії, Англії, Китаю тощо.

Сучасна наукова діяльність у сфері методології приватного права спрямовується на вирішення проблем методологічного забезпечення приватного права як соціально-природного та юридичного явища в умовах цифровізації та діджіталізації, проблем взаємозв’язку приватного права і публічного в сучасних галузях права, а також проблем методології міжнародного приватного права.

Нині Інститут – це сучасний науковий центр зі всебічного комплексного вивчення й розробки фундаментальних і прикладних тем. Всі наукові теми взаємопов’язані, що в цілому сприяє удосконаленню та реалізації наукових підходів, зумовлює динаміку розвитку приватного права, а також ефективне правове забезпечення підприємництва.