Південний регіональний науковий центр НАПрН України

З метою координації діяльності наукових установ НАПрН України та закладів вищої освіти юридичного профілю у розробленні наукових проблем, що мають важливе значення для розвитку відповідних регіонів, а також для надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам створюються регіональні наукові центри НАПрН України.

НАПрН України може спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади створювати галузеві регіональні наукові центри.

Південний регіональний науковий центр НАПрН України діє на основі Положення про регіональний науковий центр, яке затверджено президією НАПрН України. Діяльність Південного регіонального наукового центру поширюється на Південний регіон, до складу якого входить Автономна Республіка Крим, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.

Керівництво Південного регіонального наукового центру

Ківалов Сергій Васильович

Керівник Південного регіонального наукового центру НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України та НАПН України, член президії НАПрН України

Про Південний регіональний науковий центр

З метою сприяння дальшому комплексному розвитку правової науки, підвищення ефективності наукових досліджень у галузі права, а також координації діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів юридичного профілю у розробленні наукових проблем, які мають важливе значення для розвитку Південного регіону України, указом Президента України № 635/2010 від 27.05.2010 р. на базі Національного Університету «Одеська юридична академія» було створено Південний регіональний центр Національної академії правових наук України (далі – Центр).

Центр входить до системи Національної академії правових наук України. Він покликаний здійснювати координацію наукових досліджень у галузі держави та права в Південному регіоні України (Одеська обл., Миколаївська обл., Херсонська обл., Кіровоградська обл., Автономна республіка Крим та місто Севастополь), забезпечувати діяльність структурних підрозділів апарату Президії Академії, які територіально знаходяться в регіоні.

Тобто координація наукової роботи з метою досягнення вченими Південного регіону України визначних наукових результатів, формування і зміцнення наукових шкіл, створення стабільних високоефективних наукових колективів; забезпечення розвитку пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень у галузі права, організація співпраці з галузевими й іншими науковими, державними, недержавними і виробничими та іншими організаціями з метою спільного вирішення важливих наукових і практичних проблем; правовий супровід і спільне виробництво науково-технологічної продукції у співпраці з іншими організаціями, участь у виконанні міжнародних наукових програм; практична допомога у правозастосуванні місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, судам та органам місцевого самоврядування є основними завданнями Центру.

На сьогодні у складі Центру працюють один дійсний член (С. В. Ківалов) та десять членів-кореспондентів Національної академії правових наук України (В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов, Г. І. Чанишева, О. П. Подцерковний, В. В. Тищенко, Є. О. Харитонов, В. М. Дрьомін, О. І. Харитонова, А. Ф. Крижанівський, О. С. Кузніченко). До складу також входять співробітники Л. І. Аркуша та І. М. Горбачова, які здійснюють координацію тематики наукових досліджень, що здійснюють заклади вищої освіти та наукові установи регіону.

Вченими Центру здійснюються наукові дослідження на замовлення регіонів, як-то: за запитами Верховної Ради України, Одеської міської ради, судів загальної юрисдикції всіх рівнів, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України та ін.

Члени Центру беруть участь у розробці проектів законів, здійснюють правову експертизу законопроектів та інших актів. Як наприклад, експертні висновки на проекти нормативних актів: Проекти Законів України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», «Про вищу освіту», «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», щодо проекту Закону України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію», щодо законопроекту про внесення змін до законів України «Про Рахункову палату», «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» та ін.

Згідно з Положенням, Центр організує, проводить і бере участь у наукових конференціях, симпозіумах. З початку створення Центр активно бере участь у організації та підтримці міжнародних конференцій та форумів, які проводяться у Південному регіоні України та за кордоном.

Серед найбільш значущих заходів, які було проведено за участю представників Центру чи при його організаційній підтримці слід зазначити: Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права», українсько-турецький симпозіум по проблемам кримінального права «Правова політика країн ЄС: порівняльні аспекти» у м. Стамбулі, Міжнародну науково-практичну конференцію «Правова і кримінологічна культура в механізмі протидії злочинності», Треті міжнародні читання з міжнародного права «Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського», IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвячену 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського та ін. Крім того, слід відзначити, круглий стіл на тему «Роль Конституційного Суду України в процесі формування сучасного українського конституціоналізму», українсько-французький науково-практичний семінар «Сучасна адміністративна юстиція: проблеми й перспективи», міжнародну наукову конференцію «Криміналістичні засади протидії легалізації «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом», міжнародну науково-практичну конференцію «Роль інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» та ін. Серед наукових форумів, які було проведено під егідою Центру особливо слід відмітити Міжнародну конференцію за участю суддів ЄСПЛ «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини», результатом якої стало вирішення питання щодо структурних недоліків праці ЄСПЛ на сесії ПАРЄ.

Під егідою Центру було проведено установчі збори фахівців з кримінального права, які працюють або мешкають в Одеській області з метою створення місцевого осередку „Асоціації кримінального права України”.

За час роботи Центру проведено більше 20 засідань Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, на яких відбулося обговорення наукових доповідей з метою здійснення експертно-консультативної оцінки, встановлення відповідності тематики наукових досліджень певним спеціальностям, науковому рівню та проблематиці, властивим для докторських дисертацій, а саме:

 • Козаченка О. В. на тему: «Кримінально-правові заходи в українському законодавстві: генезис, функції, правозастосування»;
 • Білої – Тіунової Л. Р. на тему: «Службова кар’єра в Україні: адміністративно-правове дослідження»;
 • Коваля В. М. на тему: «Концептуальні засади юридичної інтерпретації у господарському судочинстві»;
 • Аркуши Л. І. на тему «Основи виявлення та розслідування доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності»;
 • Пунди О. О. на тему «Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини за цивільним законодавством України»;
 • Кізлової О. С. на тему «Застава за цивільним законодавством України»;
 • Домусчі С. Д. на тему «Захист права власності від порушень»;
 • Ясинока М. М. на тему «Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України»;
 • Андріїва В. М. на тему «Система трудових прав працівників»;
 • Орловської Н. А. на тему «Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування»;
 • Василенко М. Д. на тему: «Концептуальні засади господарсько-правового режиму технопарків і технополісів»;
 • Голубєвої Н. Ю на тему: «Зобов’язальні відносини за цивільним правом України: методологічні проблеми об’єкту та змісту».

До речі не всі наукові доповіді отримали схвальну оцінку: деякі було рекомендовано направити на доопрацювання з метою підвищення якості докторських досліджень. Така наполеглива експертна праця сприяє підвищенню якості наукових досліджень в регіоні, надає реальну допомогу молодим вченим у розвитку свого наукового потенціалу, забезпечує приріст якості наукових шкіл та напрямків розвитку правничої науки на Півдні України.

Вченими центру здійснюються тісні наукові зв’язки з юридичними закладами вищої освіти України, у тому числі з усіма ЗВО Міністерства освіти і науки України, низкою ЗВО Міністерства внутрішніх справ України, Академією СБУ України, а також Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, особливо в галузі підготовки та написання коментованих кодексів, підручників та колективних монографій, проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів. Поряд з цим при виконанні відповідних наукових досліджень, підготовці підручників і навчально-методичних посібників широко використовуються розробки АПН України, що надає можливості використання наукових розробок Центру у навчальному процесі, формування концептуальних основ сталого розвитку правової форми в Українській державі.

У перспективі вважаємо за необхідне розповсюдити координаційну діяльність Центру на процес планування та обрання тематики докторських досліджень юристів Півдня України, подальше розповсюдження компаративістських робот з метою активізації актуальної для Півдня країни розробки проблем правового забезпечення діяльності морегосподарського комплексу, конвергенції приватного та публічного права у напрямку формування правової доктрини, захисту прав людини.

Контакти Центру

65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23