Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Керівництво Інституту

Крупчан Олександр Дмитрович

Директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України

Махінчук Віталій Миколайович

Заступник директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України з наукової роботи

Попович Тетяна Григорівна

Учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Про Інститут

Тематика наукових досліджень Інституту спрямована на пошук і реалізацію найбільш ефективних засобів правового регулювання, охоплює різні сфери майнових, договірних, цивільних, підприємницьких, господарських  відносин у суспільстві. Науковий пошук охоплює всі основні аспекти важливих і складних проблем приватного права та підприємництва. За цей час виконано значний обсяг науково-дослідницької праці. Результати проведених наукових досліджень знайшли своє практичне втілення у монографіях, науково-практичних посібниках, наукових статтях, коментарях до законів, а також проектах нормативно-правових актів, висновках і рекомендаціях, внесених до відповідних комітетів Верховної Ради України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, органів державної влади та місцевого самоврядування в Києві та інших регіонах України.

За останні роки Інститут опублікував 34 монографії (з них, 3 іноземною мовою), 9 навчальних посібників, 19 збірників наукових праць, 14 наукових коментарів законодавства, 439 наукових статей, 34 публікації у виданнях, що індексуються у Scopus, WoS CC або входять до рейтингу SENSE. Є лідером серед наукових установ у профілях Scopus, WoS CC НАПрН України.

Переважна більшість наукових досліджень Інституту була присвячена розробці сучасних методологічних підходів до розуміння приватного права. Отже, за цей період наукова діяльність була спрямована на: 1) розроблення фундаментальних та прикладних аспектів цивільного права та цивільного процесу; 2) визначення кола сучасних проблем договірних правовідносин; 3) розвиток сучасного житлового права; 4) дослідження актуальних питань господарського права; 5) сучасних тенденцій міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країнах.

За більш ніж 30 років свого існування Інститут переконливо продемонстрував досвід проведення наукових досліджень у галузі цивільного (приватного права) і господарського права, зосередив і узагальнив великий обсяг науково-практичного матеріалу з регулювання приватноправових відносин як України, так і Словаччини, Польщі, Німеччини, Франції, Австрії, Англії, Китаю тощо.

Сучасна наукова діяльність у сфері методології приватного права спрямовується на вирішення проблем методологічного забезпечення приватного права як соціально-природного та юридичного явища в умовах цифровізації та діджіталізації, проблем взаємозв’язку приватного права і публічного в сучасних галузях права, а також проблем методології міжнародного приватного права.

За час існування Інституту сформована власна цивілістична школа, яка організаційно оформилася у структурі зі створенням відділу проблем приватного права, який очолював нині покійний д. ю. н., проф., академік НАПрН України Володимир Васильович Луць. Згуртувавши навколо себе науковців, у Інституті створилася нова плеяда послідовників, які підготували та успішно захистили докторські дисертації. Дослідження вчених Інституту присвячені загальним проблемам приватного права, у тому числі, в межах договірного, житлового та корпоративного та інших інститутів цивільного права.

Послідовність у визначенні тематики, методів і прийомів досліджень зберігається і вдосконалюється протягом всього періоду становлення та розвитку Інституту завдяки праці видатних вчених-юристів, насамперед, директорів установи (Володимира Миколайовича Селіванова доктора юридичних наук, члена-кореспондента НАПрН України; Василя Васильовича Костицького доктора юридичних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПрН України; Олександра Дмитровича Крупчана доктора юридичних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПрН України), а також класиків вітчизняної цивілістики докторів юридичних наук, дійсних членів (академіків) НАПрН України, які свого часу працювали в Інституті, Ярославни Миколаївни Шевченко, Опанаса Андроновича Підопригори та Михайла Йосиповича Штефана. В Інституті в різні часи працювали відомі вчені: Дмитро Микитович Притика, Олександр Васильович Скрипнюк, Валентин Степанович Щербина, Роман Андрійович Майданик, Зорислава Василівна Ромовська, Микола Костянтинович Галянтич, Діна Василівна Боброва, Олександр Васильович Дзера, Анатолій Степанович Довгерт, Наталія Михайлівна Мироненко, Руслан Олексійович Стефанчук, Олена Анатолівна Беляневич, Тетяна Валеріївна Боднар та ін.

Вагомим напрямком діяльності Інституту є підготовка висококваліфікованих кадрів у галузі цивільного та господарського права. Інститутом створені всі умови для повноцінного навчання, публікування результатів дисертаційних досліджень та винесення на розгляд спеціалізованого вченої ради, яка створена і функціонує в Інституті, своїх дисертаційних досліджень.

Бібліографія Інституту налічує велику кількість видань. Це –  монографії, збірники наукових праць, науково-практичні коментарі, підручники, навчальні посібники, які відображають результати наукових досліджень в області здійснення і захисту суб’єктивних цивільних прав, житлового права, державного регулювання і управління у сфері підприємницької діяльності, цивільного судочинства, регулювання приватноправових відносин в умовах регіональної та глобальної трансформації, а також наукові висновки, експертизи, аналітичні записки, пропозиції, які стосуються законодавства України.

Нині Інститут – це сучасний науковий центр зі всебічного комплексного вивчення й розробки фундаментальних і прикладних тем. У структурі Інституту функціонує 3 відділи та 3 лабораторії. Теми фундаментальних наукових досліджень, що розробляються у кожному відділі, мають свою специфіку і відрізняються цілим рядом особливостей. Проте всі наукові теми взаємопов’язані, що в цілому сприяє удосконаленню та реалізації наукових підходів, зумовлює динаміку розвитку приватного права, а також ефективне правове забезпечення підприємництва.

Інститут здійснює співробітництво і підтримує творчі зв’язки з The Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, комітетами Верховної Ради України, Верховним Судом, видавництвами юридичної літератури, Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України, закладами вищої освіти (Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Київським інститутом туризму, економіки і права, Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, Юридичним факультетом Запорізького національного університету, Донецьким юридичним інститутом МВС України, Кропивницьким інститутом державного та муніципального управління, Юридичним факультетом Західноукраїнського національного університету) тощо.

Сторінка Інституту в Facebook

Контакти Інституту

01042, Українa, м. Київ, вул. Раєвського, 23-а