Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

Керівництво Інституту

Дорошенко Олександр Федорович

Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

Мироненко Наталія Михайлівна

Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з наукової роботи, член-кореспондент НАПрН України

Дорожко Григорій Костянтинович

Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з адміністративної та організаційної роботи

Улітіна Ольга Володимирівна

Вчений секретар Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, заступник голови Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук

Про Інститут

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України понад 20 років успішно працює у сфері розробки та удосконалення законодавства з інтелектуальної власності, здійснює прикладну та дослідницьку діяльність в галузі, ініціює та підтримує освітні та просвітницькі проекти для популяризації права інтелектуальної власності в Україні, сприяння науково-технічному прогресу та збільшення внеску України в розвиток світової науки і техніки.

Напрями діяльності: фундаментальні та прикладні дослідження на перетині інтелектуальної власності та біотехнологій, біологічної безпеки, зеленої економіки та екології, ІТ-технологій; енергозберігаючих технологій, інновацій, агробізнесу, національної безпеки та оборони тощо. Відчуваючи вектори розвитку України, інститут намагається відповідати на виклики часу. Свого часу було створено  відділ узагальнень судової та експертної практики, лабораторію наукового забезпечення розвитку науки та технологій. Сьогодні в Інституті розвиваються нові науково-практичні напрями, успішно функціонують центри та лабораторії, серед яких Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвайроментного розвитку, Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій.

Експертизи та консультування. Ми займаємося наданням консультацій з питань, що стосуються права та економіки інтелектуальної власності, цивільного, цивільно-процесуального, фінансового, господарського права тощо; реєстрацією прав на твори, об’єкти патентного права, засоби індивідуалізації; проведенням судових експертиз та спеціальних досліджень з питань інтелектуальної власності; оцінкою та аудитом інтелектуальної власності; консультаціями щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, підготовкою проектів договорів, підготовкою висновків щодо укладених договорів тощо.

Дослідницька та видавнича діяльність. Результати наукової діяльності Інституту знайшли втілення у 61 монографії, 4 енциклопедіях, більше ніж 18 практичних збірниках, понад 20 методичних рекомендаціях та коментарях законодавства, у понад 20 підручниках та навчальних посібниках. Інститут щорічно видає збірники наукових праць «Питання інтелектуальної власності»,  є засновником та співзасновником періодичних науково-практичних журналів «Теорія і практика інтелектуальної власності» та «Медичне право», що включені до міжнародних наукометричних баз даних.

Освітні програми. Інститут бере активну участь у навчально-освітньому процесі. Започатковує проведення галузевих літніх шкіл, освітніх сертифікатних програм, регулярних тренінгів та науково-практичних семінарів з окремих аспектів права інтелектуальної власності. Інститут також є співзасновником науково-освітніх центрів з інтелектуальної власності, виступає майданчиком для проходження виробничої практики та підвищення кваліфікації студентами та викладачами з усієї країни.

Законодавчі ініціативи. Наші спеціалісти підготували або брали участь у розробці та експертуванні понад 300 проектів нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. У складі робочих груп брали участь у розробці Концепції реформування юридичної освіти, законопроектів галузі (зокрема, Закону України «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності», Закону України «Про судово-експертну діяльність в Україні»), працювали над удосконаленням нормативної бази експертизи заявок на реєстрацію винаходів в сфері фармації та медицини. З питань удосконалення чинного законодавства співпрацювали із  Департаментом розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі,  Міністерством освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Результативність. Нашими атестованими судовими експертами підготовлено понад 1800 судових експертиз та спеціальних досліджень об’єктів інтелектуальної власності. Сертифікованими оцінщиками виконано близько 70 оцінок об’єктів інтелектуальної власності. Патентні повірені, що працюють в Інституті, постійно залучаються до державної реєстрації прав інтелектуальної власності для фізичних та юридичних осіб. Науковцями інституту виконано понад 270 наукових досліджень на замовлення для державних та недержавних організацій; 470 досліджень на замовлення регіональних суб’єктів, у тому числі органів місцевого самоврядування та місцевої влади; 95 наукових експертних висновків за запитами для вищих та центральних органів державної влади.

Науковий потенціал. Інститут має потужний кадровий склад, що постійно поповнюється молодими дослідниками та професіоналами-практиками галузі. Тут працює 3 академіка та член-кореспондента галузевих академій наук України, 11 докторів наук, 20 кандидатів наук; успішно захищаються кандидатські дисертації.

Інститут є засновником власної наукової школи з права інтелектуальної власності та економіки інтелектуальної власності. Свій досвід та зусилля з виховання молодого покоління дослідників віддають гранди інтелектуальної власності, що розбудовували систему правової охорони інтелектуальної власності в незалежній Україні; стояли у витоків створення судової експертизи інтелектуальної власності; виступали від України підписантами базових міжнародних договорів та конвенцій у сфері інтелектуальної власності.

Міжнародна співпраця. Інститут активно співпрацює з міжнародними центрами, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Партнерами є наукові інституції чи університети Польщі, Словаччини, Німеччини, Іспанії тощо.

Сторінка Інституту в Facebook

Контакти Інституту

03150, Українa, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11

тел. (044) 200-08-76