Коломоєць Тетяна Олександрівна

Вчений секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народилася 15 листопада 1972 р. у м. Запоріжжя. У 1996 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний університет (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю «правознавство». З 1996 р. і дотепер працює у Запорізькому національному університеті: 1996-1997 рр. – асистент кафедри кримінального права та правосуддя, 1997-1999 рр. – викладач кафедри конституційного та адміністративного права, 1996-2005 рр. – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, 1999-2000 рр. – доцент кафедри конституційного та адміністративного права, 2000-2005 рр. – заступник декана юридичного факультету по заочному відділенню, з 2005 р. і до цього часу – професор кафедри адміністративного та господарського права, 2005-2006 рр. – заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи, 2005-2016 рр. – завідувач кафедри адміністративного та господарського права, з 2007 р. – декан юридичного факультету.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення» (спеціальність 12.00.07), у 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Завідувачка Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем службового права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (з 2017 р.). Вчений секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми адміністративного права та адміністративного процесу, організаційно-правові проблеми публічної служба, теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в публічному управлінні, запобігання та протидії корупції, питання адміністративно-деліктного права. Опублікувала понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації» (2004), «Адміністративне право» (у співавт., 2009), «Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2009), «Адміністративне право України» (у співавт., 2010), «Адміністративне судочинство» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України: Академічний курс» (2011), «Проблеми правового регулювання державної служби в Україні» (2012), «Міжнародні стандарти державного управління» (2012), «Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: підручник» (у співавт., 2013), «Адміністративне право України: словник термінів» (у співавт., 2014), «Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування в Україні» (у співавт., 2014), «Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»: навчальна лекція» (у співавт., 2014), «Загальне адміністративне право: підручник» (у співавт., 2015), «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення» (у співавт., 2016), «Дисциплінарно-деліктне право України» (у співавт., 2016), «Заохочення у службовому праві» (у співавт., 2017), «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» (у співавт., 2017), «Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні» (у співавт., 2019), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: «Адміністративне право» (у співавт., 2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства» (у співавт., 2022), «Концептуальні засади розвитку вітчизняного адміністративного права та процесу: тенденції, перспективи, практика» (у співавт., 2022), «Загальне адміністративне право : підручник» (у співавт., 2022), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. Входила до складу робочих груп: з питань реформування законодавства про адміністративні правопорушення та запровадження кримінальних проступків (2012-2013), з питань реформування законодавства про реалізацію права громадян на звернення (2012-2013), з опрацювання та підготовки до другого читання проєкту Закону України «Про загальну адміністративну процедуру» (2020-2021), із оптимізації Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодекс України та Кодексу адміністративного судочинства України (з 2021), робочої групи при Міністерстві освіти і науки України з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні (2015-2017) та ін. Член Науково-консультативної ради при ВГО «Національна Асоціація адвокатів України». Готувала пропозиції до проєктів законів України «Про вищу освіту», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про громадські об’єднання», «Про громадський контроль», «Про освіту», «Про загальну адміністративну процедуру», «Про професійну технічну освіту», «Про правотворчу діяльність», «Про запобігання корупції», до Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу про адміністративні правопорушення, деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій, деяких законодавчих актів України щодо зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я нації, деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин тощо.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті, член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Голова редакційної колегії наукового видання «Ампаро», головний редактор «Юридичного наукового електронного журналу», заступник головного редактора журналу «Право України», член редакційної колегії наукового журналу «Law Sportiva», член наукової ради журналу «Державне будівництво та місцеве самоврядування», офіційний рецензент журналу «Ius Humani Law Journal. Ius Humani edited by Los Hemisferios University (Web of Science).

Заслужений юрист України (2007). Нагороджена орденом княгині Ольги III, II, І ступенів (2012, 2016, 2020). Відзначена Грамотою Верховної Ради України (2017), Почесною грамотою Верховної Ради України (2021), Почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність закону» (2012), Почесною грамотою Верховного Суду (2014), Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України за наукові досягнення «Петро Могила» (2006), Почесною відзнакою «Орден Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» ІІ ступеню (2022), орденом Запорізької обласної ради «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ, І ступенів. Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за вагомий внесок молоді у розбудову української держави (номінація «Наукові досягнення») (2006), Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (2012), у номінації «За видатні заслуги у галузі підготовки юридичних кадрів» (2018). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2002-2004).

Поділитися: