Персональний склад Координаційної ради НАПрН України

Піскун Святослав Михайлович

Голова Координаційної ради НАПрН України, голова Союзу юристів України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Бакумов Олександр Сергійович

Заступник голови Координаційної ради НАПрН України, народний депутат України 9-го скликання, доктор юридичних наук, професор

Ільницький Михайло Степанович

Секретар Координаційної ради НАПрН України, голова Всеукраїнської громадської організації «Громада і закон», доктор юридичних наук

Губерська Наталія Леонідівна

Член Координаційної ради НАПрН України, професор кафедри фінансового права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Жалімас Дайніус

Член Координаційної ради НАПрН України, декан юридичного факультету Університету Вітаутаса Великого, депутат Європейського парламенту, член Європейської Комісії за демократію через право (Венеційської Комісії), президент Конституційного Суду Литовської Республіки (2014-2021)

Коваль Катерина Петрівна

Член Координаційної ради НАПрН України, перший заступник голови Союзу юристів України, голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Новак Олександр Миколайович

Член Координаційної ради НАПрН України, перший заступник Харківського міського голови, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Семиноженко Володимир Петрович

Член Координаційної ради НАПрН України, голова Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, дійсний член (академік) НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Тітов Микола Ілліч

Член Координаційної ради НАПрН України, суддя у відставці, депутат Харківської обласної ради декількох скликань, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Про Координаційну раду НАПрН України

Координаційна рада Національної академії правових наук України утворена рішенням загальних зборів НАПрН України (постанова № 6-24 від 7 червня 2024 року).

Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, статутом та рішеннями керівних органів НАПрН України та Положенням про Координаційну раду НАПрН України.

Основними принципами діяльності Координаційної ради є колегіальність та відкритість у прийнятті рішень, прозорість діяльності, неупередженість і рівноправність членів Координаційної ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності між Координаційною радою та керівними органами НАПрН України.

Основною метою діяльності Координаційної ради є сприяння науково-організаційній діяльності НАПрН України, оптимізації впровадження результатів наукових досліджень в практичну діяльність, ефективній взаємодії та співпраці з державними органами та органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами, громадськими організаціями, популяризації наукових досягнень НАПрН України та її наукових установ, залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння діяльності НАПрН України щодо розв’язання перспективних завдань розвитку НАПрН України, інтеграції у світовий та європейський дослідницький простір, розширення та вдосконалення міжнародного науково-правового співробітництва, створення позитивного іміджу в правничій галузі знань, популяризації наукових досліджень НАПрН України;

2) подання керівним органам НАПрН України рекомендацій і пропозицій щодо: шляхів удосконалення та реалізації державної політики в правовій сфері; напрямів удосконалення діяльності НАПрН України, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародної наукової співпраці у сфері права; пріоритетних напрямів розвитку НАПрН України у сфері наукової, науково-організаційної та інноваційної діяльності; залучення додаткових фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації стратегічних напрямів діяльності НАПрН України.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

– бере участь у розробленні стратегії розвитку НАПрН України та визначенні пріоритетних напрямів її діяльності;
– здійснює аналіз та оцінку виконання цільових завдань і проєктів з реформування і вдосконалення діяльності НАПрН України та інформує загальні збори та президію НАПрН України про отримані висновки;
– розглядає в межах компетенції річний звіт про наукову діяльність НАПрН України, надає свої пропозиції та зауваження;
– бере участь у популяризації досягнень НАПрН України в науково-правовій сфері;
– сприяє забезпеченню ефективної взаємодії НАПрН України з органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами, громадськими організаціями, науковою спільнотою;
– надає пропозиції щодо стратегічних напрямів міжнародного співробітництва НАПрН України;
– сприяє розвитку міжрегіональних і міжнародних зв’язків НАПрН України в цілому та окремих вчених-правників зокрема;
– сприяє залученню додаткових фінансових ресурсів для забезпечення діяльності НАПрН України, в тому числі іноземних інвестицій та здійснює контроль за їх ефективним використанням;
– долучається до створення належної матеріально-технічної бази НАПрН України.

Координаційна рада має право: вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та президії НАПрН України; надавати пропозиції щодо проєкту стратегії розвитку НАПрН України, пріоритетних напрямків її діяльності; отримувати в установленому порядку від керівних органів НАПрН України, її структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; доповідати та оприлюднювати результати своєї роботи на загальних зборах, засіданнях президії НАПрН України та офіційному веб-сайті НАПрН України.