Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Керівництво Інституту

Батиргареєва Владислава Станіславівна

Директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Борисов Вячеслав Іванович

Радник при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, почесний директор Інституту, дійсний член (академік) НАПрН України

Євтєєва Дарина Петрівна

Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Нетеса Наталія Володимирівна

Вчений секретар Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Про Інститут

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України – науково-дослідна установа Національної  академії правових  наук  України, створена у Харкові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. “Питання Академії правових наук” та постанови АПрНУ України (нині – НАПрН України) від 21.06.1995 р. У 2012 році Інституту присвоєно ім’я видатного українського правознавця – академіка НАПрН України В. В. Сташиса.

На перших порах проблема пошуку досвідчених наукових кадрів не дозволила організувати в Інституті масштабні дослідження. Виконання дослідницьких завдань покладалося на тимчасові творчі колективи, що об’єднали досвідчених у різних галузях науки фахівців Харкова. Директором Інституту був призначений доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В.І. Борисов, який очолював його понад 20 років (1995-2005, 2008-2019 рр.).  Із травня 2005 року по червень 2008 року Інститутом керував доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Ю.В. Баулін. З 2019 р. по цей час директором Інституту є доктор юридичних наук, професор В. С. Батиргареєва.

Сьогодні Інститут має відділи (відділ дослідження проблем кримінального права; відділ дослідження проблем кримінально-виконавчого права; відділ кримінологічних досліджень; відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою) та лабораторії (лабораторію «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» та лабораторію дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я). Спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника в Інституті створено навчально-наукову лабораторію дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю, а  спільно з Донецьким державним університетом внутрішніх справ – науково-дослідну лабораторію публічної безпеки громад. Щодо обох лабораторій Інститутом надається науково-методична допомога в організації та проведенні досліджень.

Інститут є однією з провідних науково-дослідних установ юридичного профілю в Україні, що здійснює низку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, надає консультації і науково-правові висновки в галузі нормативного регулювання цієї сфери, проводить судові експертизи, видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), організовує науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», готує аспірантів та докторантів для забезпечення в майбутньому потреб, що виникають під час організації та проведення наукових досліджень. Прикладом впровадження в законодавчу діяльність та правозастосовну практику значних наукових результатів Інституту стала активна участь його провідних фахівців в розробці проектів ключових кодексів української держави – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого.

Основні напрями діяльності установи: проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на науково-правове супроводження діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів влади в галузі боротьби зі злочинністю; розробка наукових концепцій розвитку законодавства; наукове обґрунтування та підготовка загальнодержавних і регіональних програм протидії кримінальним правопорушенням у різних сферах суспільного життя; проведення наукових експертиз нормативно-правових актів та їх проєктів; складання аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналіз практики його застосування; розробка методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та ін.

Науковці установи взяли участь у розробці проєктів найважливіших у сфері боротьби зі злочинністю законів – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, «Про Національну поліцію», «про оперативно-розшукову діяльність», «Про пробацію», а також низки інших нормативно-правових актів.

Співробітники Інституту ведуть активну публікаційну діяльність – результати їх роботи відбиваються у монографіях, науково-практичних посібниках, коментарях, наукових статтях, пам’ятках для населення та ін. В установі видається фаховий збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», що включений до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України та індексується у наукометричній базі «Copernicus» (Республіка Польща).

Інститут є постійним організатором конференцій, семінарів, «круглих столів», інших наукових заходів як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу. Колектив підтримує творчі контакти із закладами вищої освіти,  науковими установами та провідними вченими України та зарубіжжя, зокрема Канади, Латвії, Литви, Монако, Німеччини, Польщі, Туреччини та ін.

Починаючи з 1999-го р. в установі функціонує аспірантура, а з 2011 р. – докторантура за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право; кримінологія; кримінально-виконавче право. З 2012-го по 2021-й роки в Інституті працювала спеціалізована вчена рада К 64.502.01 із захисту кандидатських дисертацій. З 2017-го р. реалізується освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право», яка у 2021 р. здобула акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

За підсумками проведення державної атестації у 2020-му році Інститут увійшов до І (найвищої) класифікаційної групи та був визнаний установою-лідером, що має високий рівень ефективності та визнання в Україні та світі, демонструє високий науковий потенціал та ефективно його використовує для подальшого розвитку, інтегрована у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

Сторінка Інституту в Facebook

Контакти Інституту

61002, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 49