Крупчан Олександр Дмитрович

Директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 15 листопада 1947 р. в м. Києві. У 1974 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1970–1976 рр. працював юрисконсультом у райвиконкомі, міськвиконкомі м. Києва. Протягом 1977–1983 рр. – на партійній роботі. З 1983 р. працював у Національній академії наук України заступником директора науково-технічного комплексу Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, старшим науковим співробітником Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені В. Діброва. З 1994 р. – заступник керівника, а з 2000 р. по 2005 р. – керівник Київського регіонального центру Академії правових наук України (нині – Національної академії правових наук України). З 2005 р. очолює Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Соціалістична державна організація (питання теорії)» (спеціальність 12.00.01). У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організація виконавчої влади в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., професора – у 2014 р. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності – теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, порівняльне законодавство, міжнародне комерційне право. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Основні напрямки становлення та розвитку правової держави» (1990), «Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування» (у співавт., 1998), «Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку» (у співавт., 1999), «Практикум з державного управління: навчальний посібник» (у співавт., 2000), «Наукові засади реформування державної служби» (у співавт., 2000), «Організація виконавчої влади» (2001), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні» (у співавт., 2002), «Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навчальний посібник» (у співавт., 2002), «Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: навчальний посібник» (у співавт., 2003), «Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності» (2006), «Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтернаціоналізації» (2007), «Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави» (у співавт., 2008), «Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі» (2008), «Методологічні засади охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС» (2008), «Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова: монографія» (у співавт., 2011), «Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні: монографія» (у співавт., 2011), «Органи виконавчої влади: питання компетенції: монографія» (2012), «Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія» (у співавт., 2012), «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій» (у співавт., 2012), «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій» (2013), «Адміністративне право України: збірник основних питань та відповідей (особлива частина)» (у співавт., 2013), «Організація виконавчої влади в Україні» (2013), «Актуальні питання правового регулювання участі суб’єктів публічного права в приватних відносинах» (у співавт., 2013), «Державне управління та виконавча влада в Україні» (у співавт., 2015), «Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві» (у співавт., 2016), «Право власності на житло в Україні: доктрина та реалізація» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: «Господарське право» (у співавт., 2019), Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023), «Методологічні питання приватного права: монографія» (у співавт., 2021), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Головний редактор збірника наукових праць НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України «Приватне право і підприємництво», голова редакційної ради журналу «Юридична Україна», член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Інтелектуальний капітал», «Підприємництво, господарство і право», «Правова інформатика», «Бюлетень Мін’юсту України», «Щорічник українського права».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.02 в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Був членом комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави при МОН України, науково-консультативної ради Департаменту інтелектуальної власності МОН України, президії Української федерації вчених, президії Фонду фундаментальних досліджень.

Заслужений юрист України (1995). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2002, 2006, 2013), нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1989). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), відзнакою Головного управління державної служби України – нагрудним знаком «За сумлінну працю» (2003). Удостоєний почесного звання Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2018).

Поділитися: