Велика українська юридична енциклопедія - фото

Про Енциклопедію

У 2017–2023 роках у видавництві «Право» вийшли друком шістнадцять томів 20-ти томного видання «Велика українська юридична енциклопедія».

Перший том «Історія держави і права України» підготовлений колективом авторів обсягом 848 с. (редкол.: В. Д. Гончаренко – голова та ін.), є систематизованим зводом знань про суспільний, державний лад, джерела й основні інститути права, які характеризують багатовікову історію українського державотворення.

Другий том «Філософія права» підготовлений колективом авторів обсягом 1128 с. (редкол.: С. І. Максимов – голова та ін.), є систематизованим зведенням знань про основні поняття і проблеми філософії права як світоглядно-методологічної основи правознавства, а також історію головних філософсько-правових ідей із давнини до наших часів, містить відомості про видатних вітчизняних та зарубіжних філософів права.

Третій том «Загальна теорія права» підготовлений колективом авторів обсягом 952 с. (редкол.: О. В. Петришин – голова та ін.), є систематизованим зведенням сучасних знань про основні поняття, найбільш значущі концепції та цілісні доктрини, висунуті та опрацьовані загальною теорією права як фундаментальною юридичною науковою дисципліною.

П’ятий том «Адміністративне право» підготовлений колективом авторів обсягом 960 с. (редкол.: Ю. П. Битяк – голова та ін.), є першим в Україні систематизованим зведенням сучасних знань про основні поняття, які використовуються в науці адміністративного права та законодавстві.

Шостий том «Фінансове право» підготовлений колективом авторів обсягом 616 с. (редкол.: М. П. Кучерявенко – голова та ін.), є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття фінансового права, зокрема ті, що застосовуються при врегулюванні податкових, бюджетних, валютних відносин, відносин у галузі публічного кредиту та публічного боргу, банківської діяльності, грошового обігу, фінансового контролю.

Дев’ятий том «Цивільне право» підготовлений колективом авторів обсягом 926 с. (редкол.: Н. М. Кузнєцова – голова та ін.), є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми цивільного права. Статті Енциклопедії розкривають сучасний правовий інструментарій, що використовується для регулювання цивільних відносин.

Одинадцятий том «Трудове право» підготовлений колективом авторів обсягом 648 с. (редкол.: С. М. Прилипко – голова та ін.), є першим в Україні систематизованим зводом знань про сутність і зміст трудового права.

Дванадцятий том «Сімейне право» підготовлений колективом авторів обсягом 480 с. (редкол.: В. І. Борисова – голова та ін.), є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми сімейного права, основні міжнародні правові акти у сфері сімейного права. Розглянуто теоретичні і практичні проблеми науки та практики застосування сімейного законодавства України.

Тринадцятий том «Міжнародне приватне право» підготовлений колективом авторів обсягом 864 с. (редкол.: А. С. Довгерт – голова та ін.), є першим в Україні систематизованим зводом знань про міжнародне приватне право. Статті Енциклопедії розкривають сучасний правовий інструментарій, що використовується для регулювання міжнародних приватних відносин.

Чотирнадцятий том «Екологічне право» підготовлений колективом авторів обсягом 776 с. (редкол.: Ю. С. Шемшученко – голова та ін.), є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття, які використовуються в науці екологічного права та законодавстві. В енциклопедії розміщені статті, що в сукупності становлять цілісне коло понятійного апарату концепції взаємодії «суспільство – людина – довкілля» та аналізують положення національних, європейських і міжнародних правових актів у сфері регулювання екологічних суспільних відносин.

П’ятнадцятий том «Господарське право» підготовлений колективом авторів обсягом 784 с. (редкол.: В. А. Устименко – голова та ін.), є систематизованим зводом знань з господарського права, в якому розкриваються основні поняття і категорії цієї галузі з посиланнями на норми чинного законодавства України. Містить довідкові дані про вітчизняні наукові центри, що здійснюють господарсько-правові дослідження, відомих українських учених-господарників.

Шістнадцятий том «Земельне та аграрне право» підготовлений колективом авторів обсягом 696 с. (редкол.: М. В. Шульга – голова та ін.), є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття, які використовуються в науці та законодавстві земельного права й аграрного права. В енциклопедії розміщені статті: а) в яких визначаються актуальні та практично значимі положення, що стосуються особливостей права власності та речових прав на землю в сучасних ринкових умовах, аналізується специфіка правового режиму окремих категорій земель України; б) в яких висвітлюються концептуальні положення сучасного аграрного права.

Сімнадцятий том «Кримінальне право» підготовлений колективом авторів обсягом 1064 с. (редкол.: В. Я. Тацій – голова та ін.), є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми й інститути кримінального права, окремі злочини та їх групи, основні міжнародно-правові акти у сфері кримінального права. Розглядаються основні теоретичні і практичні проблеми науки та практики застосування кримінального законодавства України. Наводяться відомості про науково-дослідні установи, наукові видання з кримінального права, а також про відомих вчених України у галузі кримінально-правової науки.

Вісімнадцятий том «Кримінологія. Кримінально-виконавче право» підготовлений колективом авторів обсягом 544 с. (редкол.: В. І. Шакун – голова та ін.), є систематизованим зводом знань про стан і досягнення сучасних наук кримінології і кримінально-виконавчого права та їх термінологічний апарат, про проблеми попередження злочинності та специфіку галузі кримінально-виконавчого права. Наводяться відомості про вітчизняні й зарубіжні науково-дослідні установи, інші інституції, наукові товариства та журнали кримінологічного і пенітенціарного спрямування, про Конгреси ООН, присвячені проблемам попередження злочинності, кримінального правосуддя і поводження з правопорушниками. Подається інформація про відомих вчених, що зробили суттєвий внесок у розвиток наук кримінології та кримінально-виконавчого права.

Дев’ятнадцятий том «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» підготовлений колективом авторів обсягом 960 с. (редкол.: В. Т. Нор – голова та ін.), є систематизованим зведенням про основні поняття та категорії кримінального процесуального права, судоустрою, прокуратури та адвокатури. У томі значну увагу приділено ви- значенню правового змісту загальних засад кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, правових властивостей судових рішень, категорій доказового права, наданню роз’яснень стосовно процесуального статусу учасників кримінального провадження, функціональної спрямованості діяльності сторін кримінального провадження, слідчого судді та суду, а також здійсненню тлумачення змісту конституційних засад судоустрою та судочинства, природи, функцій та ознак судової влади, правового статусу суддів і органів, що становлять інфраструктуру судової влади, набуттю статусу судді, прокурора та адвоката, особливостям притягнення їх до відповідальності та багатьох інших понять і термінів.

Двадцятий том «Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» підготовлений колективом авторів обсягом 952 с. (редкол.: В. Ю. Шепітько – голова та ін.), є систематизованим зведенням про поняття, категорії, теорії та вчення криміналістики, судової експертизи та юридичної психології, їх окремі засоби, прийоми, методи та рекомендації. Розглядається теоретико-методологічне підґрунтя наукових концепцій та практика реалізації криміналістичних, психологічних та експертних методів, методик і технологій. Наводяться відомості про наукові та інші видання з криміналістики, судової експертизи та юридичної психології. Надаються довідкові дані про відомих українських та зарубіжних учених.