Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України

Керівництво Інституту

Кот Олексій Олександрович

Член-кореспондент НАПрН України

Гриняк Андрій Богданович

Академік-секретар відділення цивільно-правових наук, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Лапко Анатолій Григорович

Заступник директора Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України із загальних питань

Великанова Марина Миколаївна

Т. в. о. ученого секретаря Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України

Про Інститут

Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, яка функціонує на засадах наукового самоврядування.

Основні завдання Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності правотворчої діяльності та якості законодавства України, функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, їх правозастосовної діяльності та взаємодії з інститутами громадянського суспільства;
 • співробітництво з центральними органами державної влади, органами місцевого самоврядування щодо розробки й виконання державних програм і нормативно-правових актів в частині, яка потребує науково-правового обґрунтування та забезпечення;
 • сприяння модернізації змісту правничої освіти в Україні, наближенню її до сучасних світових стандартів якості;
 • проведення на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, громадських організацій, інших юридичних осіб чи фізичних осіб на договірних засадах наукових досліджень, підготовка науково-експертних висновків тощо;
 • підготовка та обговорення концептуальних засад розвитку галузевого законодавства як складової юридичного прогнозування;
 • проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, здійснення інших видів експертиз відповідно до законодавства, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів;
 • надання платних та безоплатних наукових, освітніх та інших послуг відповідно до статутної діяльності та чинного законодавства;
 • підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем доктора філософії;
 • підготовка докторів юридичних наук;
 • підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів, а також інших фахівців у сфері права;
 • взаємодія з громадськими об’єднаннями в реалізації їх статутних завдань, що мають правове спрямування;
 • участь у реформуванні вищої юридичної освіти.

У його структурі функціонують чотири наукові відділи:

 • відділ дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС
 • відділ науково-правових експертиз
 • відділ приватноправових досліджень
 • відділ публічно-правових досліджень

Відділи проводять дослідження фундаментальних наукових тем:

 • Розвиток правничої освіти як складова правової реформи.
 • Взаємодія правової держави, громадянського суспільства та особи: правові аспекти, практичні реалії, прогностичні зміни.
 • Теоретико-методологічні засади правотворчості в Україні.
 • Науково-експертне забезпечення нормативно-правової діяльності органів державної влади в період відновлення України та виконання зобов’язань з набуття членства в Європейському Союзі.

НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України здійснює випуск фахового наукового журналу «Нове українське право», який наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 Право.

Сторінка Інституту в Facebook

Контакти Інституту

01024, Українa, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3