Ярошенко Олег Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 12 жовтня 1973 р. у с. Дмитрівка Лебединського району Сумської області. У 1996 р. після закінчення з відзнакою Національної юридичної академії України (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство» вступив до аспірантури. З червня 1999 р. працював асистентом, з лютого 2001 р. – доцентом, з грудня 2007 р. – професором, з червня 2018 р. по червень 2021 р. – завідувачем кафедри трудового права. З липня 2021 р. – проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правовий статус сторін трудових правовідносин» (спеціальність 12.00.05). У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Джерела трудового права України» (спеціальність 12.00.05). В 2011 р. присвоєно вчене звання професора. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Основні напрямки наукової діяльності – конституційні засади реалізації трудових прав громадян і права на соціальний захист, предмет і метод трудового права і права соціального забезпечення, трудові правовідносини, сфера дії трудового права і права соціального забезпечення, джерела трудового права і права соціального забезпечення, єдність і диференціація правового регулювання відносин у сфері праці, правовий статус суб’єктів трудового права і права соціального забезпечення, трудовий договір, оплата праці, основні тенденції розвитку трудового права і права соціального забезпечення в сучасних умовах.

Опублікував понад 500 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: монографія» (2006), «Трудове право України: підручник» (у співавт., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019), «Право соціального забезпечення в Україні: підручник» (у співавт., 2009, 2010, 2012, 2015, 2020), «Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: монографія» (у співавт., 2008), «Кодифікація трудового законодавства України: монографія» (у співавт., 2009), «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики: монографія» (у співавт., 2011), «Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку): монографія» (у співавт., 2011), «Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України: монографія» (у співавт., 2011), «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект: монографія» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и преспективы: в 5 т. Т. 3: Гражданско-правовые науки. Частное право» (у співавт., 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики: монографія» (у співавт., 2012), «Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження: монографія» (у співавт., 2013), «Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці: монографія» (у співавт., 2013), «Актуальні питання правового регулювання інвестиційних відносин: монографія» (у співавт., 2013), «Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: монографія» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: монографія» (у співавт., 2014), «Держава та її органи як суб’єкти: теоретико-прикладний нарис: монографія» (у співавт., 2014), «Домашні працівники – спеціальні суб’єкти трудового права України: монографія» (у співавт., 2014), «Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: монографія» (у співавт., 2014), «Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні: монографія» (у співавт., 2014), «Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників: монографія» (у співавт., 2015), «Пенсійне забезпечення: підручник» (у співавт., 2015, 2017), «Звільнення працівника у випадку порушення обмежень, спрямованих на запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням: проблеми теорії та практики: монографія» (у співавт., 2016), «Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні проблеми правового забезпечення і правозастосування: монографія» (у співавт., 2017), «Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис: монографія» (у співавт., 2017), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» (у співавт., 2017), «Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: «Трудове право» (у співавт., 2018), «Оплата праці державних службовців: правовий дискурс в умовах євроінтеграції: монографія» (у співавт., 2020), «Розірвання трудового договору у випадку невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі: актуальні питання правової теорії та практики: монографія» (у співавт., 2020), «Зміст конституційного права на належні, безпечні і здорові умови праці в сучасних умовах: теоретико-прикладний нарис» (у співавт., 2021), «Теоретико-прикладні проблеми співвідношення та взаємодії права на працю і права на освіту» (у співавт., 2021), «Захист трудових прав працівників на час виконання державних або громадських обов’язків: актуальні проблеми правозастосування» (у співавт., 2022), «Інноваційні форми організації праці в умовах діджиталізації економіки» (у співавт., 2023).

Брав участь у розробці проєктів Трудового кодексу України, законів України «Про державну службу», «Про вищу освіту», «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників», «Про соціальний діалог в Україні», «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» та ін.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів з правових наук.

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Теорія і практика правознавства», «Соціальне право», «Юридична наука і практика», «Кадровик-01», «Світ науки та освіти».

Заслужений діяч науки і техніки України (2021). Відзначений Подякою Харківського обласної організації Союзу юристів України (2012), Почесною грамотою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (2012), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2014), Подякою Державної судової адміністрації України (2015), Грамотою Голови Харківської обласної ради (2018), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012).

Поділитися: