Яроцький Віталій Леонідович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 17 липня 1962 р. у м. Гайсині Вінницької обл. У 1988 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1988 р. по 1990 р. – стажист-дослідник цього ж закладу освіти. У 1990–1992 рр. – навчався в аспірантурі, після закінчення якої обіймав посади асистента, доцента кафедри цивільного права, з 1999 р. по червень 2023 р. – завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З червня 2023 р. – завідувач кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій цього університету.

У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Юридична природа акцій як цінних паперів» (спеціальність 12.00.03), у 2007 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2007 р., вчене звання професора присвоєно у 2008 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми правового режиму цінних паперів, інших об’єктів цивільних прав, специфіка механізму правового регулювання майнових відносин, особливості окремих договірних та недоговірних зобов’язань, специфіка механізму правового регулювання майнових відносин. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 2004), «Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): монографія» (2006), «Цивільне право України: підручник: у 2 т.» (у співавт., 2004, 2007), «Римське приватне право: підручник» (у співавт., 2008), «Юридична енциклопедія» (у співавт., 2008), «Ценные бумаги и вещи как объекты права собственности сравнительно-правовой анализ: монография» (у співавт., 2011), «Право и политика» (у співавт., 2011), «Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. Т. 3: Гражданско-правовые науки. Частное право» (у співавт., 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Механізм здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія» (у співавт., 2012), «Договір як універсальна правова конструкція: «Харківська правова школа»: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021).

Брав участь у складі робочої групи з підготовки постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання застосування господарськими судами законодавства України при вирішенні спорів, що виникають з корпоративних відносин», з підготовки рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про момент виникнення права власності на акції».

Заступник відповідального редактора наукового видання «Теорія і практика правознавства», член редакційних колегій наукових видань «Проблеми законності», «Економічна теорія та право», «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член Науково-консультативних рад Конституційного Суду України та при Верховному Суді.

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Відзначений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2014), відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» (2012). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2005, 2007).

Поділитися: