Вінник Оксана Мар'янівна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народилася 6 грудня 1951 р. у м. Суми. Після закінчення у 1977 р. юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) трудову діяльність за фахом розпочала у Краматорському індустріальному інституті, де працювала викладачем права на кафедрі історії та політекономії (1977–1978 рр.), згодом – юрисконсульт житлово-комунального управління Київського авіаційного виробничого об’єднання (1978-1984 рр.), юрисконсульт Республіканського спеціалізованого монтажно-налагоджувального тресту «Укркомунмонтажналадка». З 1987 р. на викладацькій роботі: старший викладач права технікуму радянської торгівлі (1987 р.), старший викладач кафедри радянського права Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства житлово-комунального господарства УРСР (1988-1993 рр.), старший викладач кафедри економіки сільського господарства Українського державного аграрного університету (1993-1994 рр.). З 1994 р. до вересня 2014 р. асистент, доцент, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З жовтня 2016 р. по січень 2017 р. – професор кафедри господарського, повітряного та космічного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету. З лютого 2017 р. – головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки, а з 2021 р. – головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Науково-дослідного інститу приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств і організацій житлово-комунального господарства України)» (спеціальність 12.00.04). У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2010 р.

Основні напрями наукової діяльності – правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу; проблеми правового регулювання відносин державно-приватного партнерства; правове забезпечення соціального спрямування економіки в умовах наростаючих загроз суспільному благополуччю; правове регулювання корпоративних відносин і відносин у сфері інвестування. Автор понад 300 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 6 одноосібних монографій («Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище» (1998); «Приватні та публічні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення» (2003); «Корпоративні та партнерські відносини» (2010); «Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду» (2012); «Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу» (2018); «Право цифрової економіки» (2021); одноосібні навчальні посібники та курси лекцій («Господарське право» (2004, 2008, 2017); «Інвестиційне право» (2000, 2005, 2009); «Право цифрової економіки України» (2023); навчальні посібники («Акціонерне право» (у співавт. 2000); «Господарське право в умовах цифровізації економіки» (у співавт. 2020); науково-практичні коментарі (Закону України «Про акціонерні товариства» (2009); Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (2010); Господарського кодексу України, глави 9, 18, 33 і 34 (2004, 2008, 2012); «Правова доктрина України» у 5 т.; т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права (у співавт. 2017); «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Брала участь у складі робочих комісій Верховної Ради України з розробки та доопрацювання Господарського (Комерційного) кодексу України (1994–2000 рр.), Господарського кодексу України (2000–2003 рр.).

Член Науково-консультативної ради Конституційного суду України. Член редакційних колегій збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво» та електронного журналу «Jus Privatum» Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Поділитися: