Вінник Оксана Мар'янівна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народилася 6 грудня 1951 р. у м. Суми. Після закінчення у 1977 р. юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) трудову діяльність за фахом розпочала у Краматорському індустріальному інституті,  де працювала викладачем права на кафедрі історії КПРС та політекономії (1977–1978 рр.), згодом — юрисконсульт  житлово-комунального управління Київського авіаційного виробничого об’єднання (1978-1984 рр.), юрисконсульт Республіканського спеціалізованого монтажно-налагоджувального тресту «Укркомунмонтажналадка». З 1987 р. на викладацькій роботі: старший викладач права технікуму радянської торгівлі (1987 р.), старший викладач кафедри радянського права Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства житлово-комунального господарства УРСР (1988-1993 рр.), старший викладач кафедри економіки сільського господарства Українського державного аграрного університету (1993 -1994 рр.). З 1994 р. пов’язує свою майже 20-річну діяльність (до вересня 2014 р.) з кафедрою господарського права юридичного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка (працювала  на посадах спочатку асистента, а згодом – доцента, професора кафедри); жовтень 2016 р. – січень 2017 р. – професор кафедри господарського, повітряного та космічного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету. З лютого 2017 р. – головний науковий співробітник  відділу правового забезпечення ринкової економіки, а з 2021 р. – головний науковий співробітник  відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені  академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств і організацій житлово-комунального господарства України)» (спеціальність 12.00.04), У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукової діяльності: правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу; проблеми правового регулювання відносин державно-приватного партнерства; правове забезпечення соціального спрямування економіки в умовах наростаючих загроз суспільному благополуччю; правове регулювання корпоративних відносин і відносин у сфері інвестування. Автор понад 300 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 6 одноосібних монографій («Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище», 1998 р.; «Приватні та публічні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення», 2003 р.; «Корпоративні та партнерські відносини», 2010 р.; «Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду», 2012 р.; «Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу», 2018 р.; «Право цифрової економіки», 2021 р.), одноосібні навчальні посібники та курси лекцій («Господарське право», 2004,  2008, 2017 р.р.  видання; «Інвестиційне право», 2000, 2005, 2009 р.р. видання); «Право цифрової економіки України», 2023 р., ел.видання); навчальні посібники у співавторстві («Акціонерне право», 2000 р. – співавторство з Щербиною В.С.; «Господарське право в умовах цифровізації економіки», 2020 – співавторство з  Шаповаловою О. В., та інші); науково-практичні  коментарі: Закону України «Про акціонерні товариства» (2009), Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (2010), Господарського кодексу України,  глави 9, 18, 33 і 34  (Юрінком Інтер),  2004, 2008, 2012 р.р. видання. Є співавтором колективної монографії «Правова доктрина України» у 5 т.; т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права (2017 р.).

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України (з 2022 р.). Брала участь у складі робочих комісій Верховної Ради України по розробці та доопрацюванню Господарського (Комерційного) кодексу України (1994–2000 рр.), Господарського кодексу України (2000–2003 рр.).

Член редколегій збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво» та електронного журналу «Jus Privatum”, що видаються НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Поділитися: