Стеценко Семен Григорович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 15 грудня 1974 р. у м. Ізяслав Хмельницької області. У 1997 р. закінчив Військово-медичну академію за спеціальністю «лікувальна справа». У 1998 р. закінчив з відзнакою Російський державний педагогічний університет ім. О. І. Герцена за спеціальністю «юриспруденція». У 2004-2007 рр. працював начальником кафедри адміністративного права та управління в органах внутрішніх справ (з 2006 р. – кафедра громадської безпеки) Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського юридичного інституту МВС України (нині – Національна академія внутрішніх справ). У 2007–2011 рр. – завідувач кафедри теорії держави і права Національної академії прокуратури України. У 2011–2012 рр. – завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України. З 2012 р. по 2013 р. – провідний науковий співробітник Одеського державного університету внутрішніх справ. З 2013 р. по 2017 р. – перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи Інституту кримінально-виконавчої служби. З 2017 р. – по квітень 2019 р. – професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету. З травня 2019 р. – суддя Верховного Суду.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Трансплантація органів та тканин людини: теоретико-правовий аспект», у 2002 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Юридична регламентація медичної діяльності в Росії (історичний і теоретико-правовий аналіз)» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р., професора – у 2005 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Напрями наукових досліджень – загальнотеоретичні та адміністративно-правові аспекти право державотворення, правове забезпечення медичної діяльності. Опублікував понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулирования» (у співавт., 2000), «Право и медицина: проблемы соотношения: монография» (2002), «Юридическая регламентация деятельности медицинских работников: учебное пособие» (у співавт., 2002), «Организационные технологии обеспечения прав пациента: Научно-практический комментарий» (у співавт., 2002), «Регламентация медицинской деятельности в России (историко-правовое исследование)» (у співавт., 2002), «Обеспечение и защита прав пациента в Российской Федерации» (у співавт., 2003), «Очерки медицинского права» (у співавт., 2004), «Медичне право: підручник» (2004), «Адміністративне право України: підручник» (2007, 2009, 2011), «Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: монографія» (у співавт., 2008), «Судові та правоохоронні органи України» (у співавт., 2008), «Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у 2 т.» (у співавт., 2009), «Проблеми теорії держави і права» (у співавт., 2009), «Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні» (у співавт., 2010), «Сучасне українське медичне право: монографія» (у співавт., 2010), «Глобалізація та право: національний вимір: монографія» (у співавт., 2012), «Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс» (2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загально-теоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Медичне право України (правові засади трансплантації органів та тканин людини): монографія» (у співавт., 2014), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2: Філософія права» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: Адміністративне право (у співавт., 2020), «Медичне право. Підручник» (у співав., 2021), Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021), «Єдиний медичний простір: правовий вимір: монографія» (у співавт., 2022), «Адміністративний процес в Україні: монографія» (у співавт., 2022), «Правопорядок і правовий режим в Україні: монографія» (у співавт., 2022), «Застосування судами Конституції України: доктрина і практика» (у співавт., 2022), «Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023)

Приймав участь у діяльності робочих груп Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної пенітенціарної служби України з різних проблем удосконалення законодавства України. Брав участь у наданні науково-експертних висновків до законопроектів «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про вищу освіту», «Про прокуратуру», «Про діяльність державної кримінально-виконавчої служби України».

Член спеціалізованих вчених рад в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій журналів «Публічне право», «Вісник Запорізького національного університету» (серія «Юридичні науки»), «Медичне право».

Заслужений діяч науки і техніки України (2010).

Поділитися: