Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 12 лютого 1962 р. у м. Харкові. У 1984 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1985 р. і до сьогодні працює в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, професора кафедри цивільного права № 1.

У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право граждан на объединение в научно-производственные кооперативы» (спеціальність 12.00.03), а у 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 1994 р., професора – у 2003 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — цивільне право, проблеми системності цивільного права та співвідношення приватного та публічного права, корпоративні правовідносини, цінні папери, акціонерні товариства, юридичні особи, право власності, підприємницька діяльність, правочини, конкурентне законодавство.

Опублікувала понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Акционерные общества: корпоративные правоотношения» (1998), «Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління» (2002). «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2004, 2007, 2014), «Корпоративне управління» (у співавт., 2007, 2014), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 12 т.» (у співавт., 2009), «Корпоративне право» (у співавт., 2009, 2013), «Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монографія» (у співавт., 2011), «Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография» (у співавт., 2012 – 2015), «Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибрані наукові праці» (2012), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія» (у співавт., 2012), «Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні» (2014), «Цивільний і Господарський кодекси: 2004 – 2014» (2014).

Брала участь в розробці законопроектів: «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про мікрокредитування», «Про управління об’єктами права державної власності».

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України та при Верховному Суді. Член спеціалізованих вчених рад Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, К 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України» (індексація Scopus), редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Приватне право», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення».

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), Грамотою Верховної Ради України (2012). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2014).

Поділитися: