Шульга Михайло Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 7 листопада 1948 р. у с. Рудка Чернігівської обл. У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до професора, директора Інституту підвищення кваліфікації. З 2005 р. по 2011 р. – завідувач кафедри екологічного права, з 2011 р. до 2022 р. – завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з 2022 року – професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Виникнення і припинення права користування землями сільських населених пунктів» (спеціальність 12.00.06), у 1998 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1999 р., вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Основні напрями наукових досліджень – еколого-правові та земельно-правові проблеми, зокрема питання права природокористування та охорони навколишнього природного середовища, правового регулювання використання та охорони земель, а також теоретичні проблеми земельних відносин в сучасних умовах. Опублікував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Екологічне право України. Загальна частина: підручник» (у співавт., 1995), «Екологічне право України. Особлива частина: підручник» (у співавт., 1996), «Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях» (1998), «Земельне право: підручник» (у співавт., 2001, 2004, 2013, 2014, 2023), «Екологічне право України: підручник» (у співавт., 2001, 2005), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2002), «Экологическое право Украины: учебное пособие» (2007), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Земельні правочини: сутність, класифікація та особливості» (у співавт., 2011), «Правове регулювання екологічної безпеки в Україні» (у співавт., 2011), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія» (у співавт., 2012), «Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельне право України» (у співавт., 2012), «Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України» (2013), «Відповідальність у земельному праві» (2014), «Правове забезпечення плати за землю» (2015), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: «Земельне та аграрне право» (у співавт., 2019), «Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія» (у співавт., 2020), «Фермерські господарства як учасники цивільних та земельних правовідносин: за матеріалами судової практики» (у співавт., 2022), «Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колект. монографія» (у співавт., 2022).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційних колегій наукових видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Юридичний радник», «Мала енциклопедія нотаріуса».

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджений орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2013), Орденом за заслуги Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (2013). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2005). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2009).

Поділитися: