Погрібний Сергій Олексійович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 16 березня 1976 р. в м. Одеса. У 1998 р. закінчив Одеську державну юридичну академію (нині – Національний університет «Одеська юридична академія») за спеціальністю «правознавство» та вступив до аспірантури цього ж закладу. З 1999 р. до 2003 р. працював викладачем в Одеській національній юридичній академії на кафедрі цивільного права, з вересня 2002 р. – доцент цієї кафедри. У 2003 р. призначений на посаду судді Малиновського районного суду м. Одеса. З 2009 р. – суддя, заступник голови Приморського районного суду м. Одеса. З грудня 2017 р. – суддя Верховного Суду.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права» (спеціальність 12.00.03); у 2009 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р., професора – у 2015 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукових досліджень – поняття і зміст суб’єктивного цивільного права, цивільно-правове регулювання суспільних відносин, теоретичні проблеми правового регулювання цивільних відносин в Україні, теоретичні та практичні проблеми вибору правомірного та ефективного способу захисту цивільних прав та інтересів. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, такі: «Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України» (2009), «Володіння у цивільному праві» (2002), «Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України» (2005), «Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики» (2011), «Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (державного) їх регулювання» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Цивільні відносини як об’єкт правового регулювання» (2014), «До проблеми законного інтересу в механізмі правового регулювання цивільних правовідносин відносин» (2015), «Судова правотворчість та договір у цивільному праві України: взаємний вплив – характер і співвідношення» (2016), «Конструкція зобов’язання: концепції Цивільного та Господарських кодексів України» (2018), «Юридична освіта в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 2019), «Оновлення Цивільного кодексу України як запорука ефективної взаємодії держави та суспільства» (у співавт., 2021), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2021), «Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу» (у співавт., 2022), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.9: «Цивільне право» (у співавт., 2023), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Є співавтором коментарів до Цивільного, Земельного, Сімейного, Цивільного процесуального кодексів України, підручників та посібників з цивільного, сімейного, цивільного процесуального, земельного та аграрного права.

Член редакційних рад юридичного журналу «Право України» та наукового журналу «Нове українське право», редакційної колегії журналу «Вісник Верховного Суду». Лектор Національної школи суддів України.

Поділитися: