Пархоменко Наталія Миколаївна

Член-кореспондент НАН України та НАПрН України

Відділення теорії та історії держави і права

Народилася 8 липня 1972 р. на Київщині. У 1995 р. закінчила Державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (спеціальність – історія і правознавство); у 2001 р. Київський університет права (спеціальність «Правознавство»). З 1995 р. працює в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України, де обіймала посади стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника, з 1999 р. по 2022 р. – вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького HAH України; з 2022 р. і дотепер – завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2003 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Джерела права: теоретико-методологічні засади». Вчене звання професора присвоєно у 2012 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р., а у 2021 р. – членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Основні напрями наукової діяльності – проблеми теорії держави і права, конституційного права і порівняльного правознавства. Значна увага приділяється аналізу таких проблемних питань як: форма права, джерело права, систематизація законодавства, законність, юридична сила, правові акти, правова система та система права, правопорядок, конституціоналізація правопорядку, гармонізація законодавства та його доктринальне тлумачення, права і свободи людини, правовий світогляд, правовий прогрес та ін.

Опублікувала понад 280 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 4 індивідуальні монографії: «Договір у системі форм права України» (1998), «Джерела права: проблеми теорії та методології» (2008), «Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини» (2016), «Парадигма правового регулювання в Україні: змістово-інструментальні виміри» (2023), а також розділи у колективних монографіях: «Вступ до теорії правових систем» (2006), «Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Теорія держави і права: навчальний посібник» (2007), «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (2008), «Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)» (2008), «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи» (2008), «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2009), «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (2009), «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2009), «Дія права: інтегративний аспект» (2010); «Джерела конституційного права України» (2010); «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи» (2011); «Механізм гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом: поняття та зміст» (2011); «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (2013 (укр.), 2015 (англ.); «Теорія держави і права. Навчальний посібник» (2013); «Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України» (2013; «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного право розуміння» (2013); «Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія» (2014); «Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму» (2014); «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (2014); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016); «Методологія в праві» (2017); «Актуальні проблеми права Польщі та України» (2018); «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації» (2018, 2019); «Право і прогрес: запити громадянського суспільства» (2020); «Право у сучасному політичному житті» (2020); «Комунікативні платформи в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та перспективи» (2021); «Правопорядок і правовий режим в Україні» (2022); «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (2022).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Відповідальний редактор щорічника наукових праць «Правова держава», заступник головного редактора журналу «Альманах права», член редколегії журналу «Держава і право.

Член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. Голова Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Заслужений юрист України (2009). Відзначена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2007), Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки НАН України (2019), Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2022), Подякою Прем’єр-міністра України (2017). Нагруджена знаком «Знак пошани» (2008). Лауреат Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2003), Премії імені Ярослава Мудрого (2007, 2014), Премії НАН України ім. М. П. Василенка (2011).

Поділитися: