Мироненко Наталія Михайлівна

Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з наукової роботи, член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народилася 4 червня 1951 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1974 р. працювала в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від стажиста-дослідника до провідного наукового співробітника. У 1998–2000 рр. обіймала посаду заступника начальника Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України. З 2001 р. по 2003 р. – заступник директора Інституту права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. У 2003–2011 рр. – начальник наукового відділу правової експертизи Київського регіонального центру НАПрН України. З 2011 р. – заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління впровадженням нової техніки в галузі промисловості (адміністративно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.02, нині – 12.00.07), у 1991 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми державного управління науково-технічним прогресом у промисловості» (спеціальність 12.00.02, нині – 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1991 р. Вчене звання доцента присвоєно у 1998 р., професора — у 2015 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Основні напрями наукової діяльності – теорія управління, проблеми державного управління і державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, право інтелектуальної власності. Опублікувала понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Внедрение новой техники: управление и право» (1984), «Управление созданием новой техники в отрасли промышленности (организационно-правовой аспект)» (1986), «Правовые проблемы государственного управления научно-техническим прогрессом в промышленности» (1992), «Правовая охрана интеллектуальной собственности» (1996), «Интеллектуальная собственность: теория и практика правовой защиты» (1996), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2006), «Договірні форми розпорядження майновими правами на об’єкти авторського права: монографія» (у співавт., 2013), «Методичні рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/ або дослідно-конструкторських і технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво: науково-практичний посібник» (у співавт., 2013), «Договірні форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права: монографія» (у співавт., 2015), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.9 «Цивільне право» (у співавт., 2023).

Очолювала робочу групу з підготовки проекту Цивільного кодексу України, проектів законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення», працювала у складі робочих груп з розробки проектів законів України «Про комерційну таємницю», «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Була керівником від України Проекту TACIS Бістро-2 «Комерціалізація українських космічних технологій та регуляторні рекомендації щодо прав інтелектуальної власності» (2004–2005 рр.). Брала участь у міжнародному Проекті MERCURY в межах програми Європейського Союзу TEMPUS-IV (2009–2012).

Голова редакційної колегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», член редакційних колегій наукових видань «Інтелектуальна власність», «Юридична Україна», «Актуальні питання цивільного та господарського права», «Приватне право і підприємництво», «Питання інтелектуальної власності». Член наукової ради журналу «Інтелектуальний капітал».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.02 в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Була членом експертної ради з юридичних наук МОН України та науково-консультативної ради при Державній службі інтелектуальної власності України.

Заслужений юрист України (1993). Відзначена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).

Поділитися: