Максимов Сергій Іванович

Заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права, член-кореспондент НАПрН України

Відділення теорії та історії держави і права

Народився 21 лютого 1956 р. у с. Губарівка, Богодухівського району, Харківської області. У 1978 р. закінчив Уральський державний університет та у 1996 р. – Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати та пройшов шлях від асистента до професора кафедри прав людини та юридичної методології.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Роль відповідальності в процесі розв’язання суспільних суперечностей», у 2002 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова реальність як предмет філософського осмислення» (спеціальність 12.00.12). Науковий ступінь кандидата філософських наук присуджено у 1986 р., доктора юридичних наук – у 2003 р. Вчене звання доцента присвоєно у 1991 р., вчене звання професора – у 2004 р. У 2012 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. З червня 2023 р. – заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права НАПрН України.

Основні напрями наукової діяльності – філософія права, проблеми онтології, антропології та аксіології права, правового суспільства, правової культури та правосвідомості, проблеми теорії права, методології правознавства, історії правової думки, теорії конституціоналізму, проблеми соціальної філософії та державного управління. Опублікував понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правовая реальность: опыт философского осмысления» (2002), «Філософія права: підручник» (у співавт., 2002, 2005, 2007, 2009, 2013), «Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: монографія» (у співавт., 2004), «Иммануил Кант: наследие и проект» (співавт., 2007), «Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Правосвідомість і правова культура, як базові чинники державотворчого процесу в Україні» (2009), «Історія вчень про державу і право: підручник» (у співавт., 2009, 2011), «Правове виховання в сучасній Україні: монографія» (у співавт., 2010, 2013), «Філософія права: сучасні інтерпретації» (2010, 2012), «Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції: монографія» (у співавт., 2010), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правовое государство и ответственность личности» (у співавт., 2011), «Філософія правового виховання: навчальний посібник (у співавт., 2012, 2014), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Неклассическая философия права: вопросы и ответы» (2013), «Теорія права: підручник» (у співавт., 2015), «Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем» (2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2: «Філософія права» (у співавт., 2017); Т. 3: «Загальна теорія права» (у співавт., 2017), «Загальна теорія права: підручник» (у співавт., 2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Правові проблеми європеїзації України: сучасний стан та перспективи», (у співавт., 2023).

Головний редактор наукового журналу «Філософія права і загальна теорія права», член наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України», редакційної ради журналу «Право України», редакційної колегії наукового видання «Велика українська юридична енциклопедія», у різні роки був членом редакційних колегій наукових видань «Проблеми законності», «Проблеми філософії права», «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія».

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії, член президії Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії, член президії Харківського юридичного товариства.

Відзначений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003, 2008), Почесною відзнакою Вищої Ради юстиції України (2012), Почесною грамотою спілки юристів України (2002), Почесним званням Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2017). Лауреат конкурсу Спілки юристів України на краще юридичне видання (2003). Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2013). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016).

Поділитися: