Кубко Євген Борисович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 24 січня 1951 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1977 р. і по теперішній час працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшов шлях від стажиста до головного наукового співробітника. З 1999 р. займається приватною юридичною практикою, президент юридичної фірми «Салком».

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Державне управління капітальним будівництвом» (спеціальність 12.00.02, нині – 12.00.07), у 1989 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми програмно-цільового управління» (спеціальність 12.00.02, нині – 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1990 р. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1987 р. Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Основні напрями наукової діяльності – правові проблеми державного управління, адміністративного права та адміністративної юстиції, правові проблеми підприємництва та вдосконалення юридичних механізмів регулювання ринкової економіки. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Основоное звено управления капитальным строительством (организационно-правовые аспекты): монография» (1981), «Программно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика)» (1988), «Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 1998), «Совершенствование законодательства Украины и проблемы его гармонизации с законодательством зарубежных стран» (у співавт., 2003), «Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 1: Загальна частина» (у співавт., 2004), «Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 2: Особлива частина» (у співавт., 2005), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: монографія» (у співавт., 2007), «Права громадян у сфері виконавчої влади: організаційно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія» (у співавт., 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України: монографія» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Механізм захисту прав в Україні: монографія» (у співавт., 2016)., «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (у співавт., 2022).

У 1991–1993 рр. – експерт Комісії Європейського Союзу з правових питань (м. Брюссель). Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України, членом редакційних колегій наукових видань «Юридична Україна», «Підприємництво, господарство і право».

Неодноразово призначався експертом із питань українського права в міжнародних судах і арбітражних процесах, арбітром Стокгольмського Арбітражного Суду. Адвокат, член Національної колегії адвокатів України, член міжнародної колегії адвокатів (IBA).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Поділитися: