Кресіна Ірина Олексіївна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народилася 10 серпня 1952 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1974 по 1992 р. перебувала на викладацькій і науково-редакційній роботі. З 1984 р. по 1988 р. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1992–1995 рр. – доцент Київського інституту сухопутних військ. Після закінчення у 1998 р. докторантури Київського національного університету будівництва і архітектури – доцент Київського інституту «Слов’янський університет». З 1999 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України завідувачем відділу з підготовки «Юридичної енциклопедії», а з 2002 р. по березень 2023 р. – завідувачем відділу правових проблем політології, а з квітня 2023 р. провідним науковим співробітником відділу правових проблем політології цього Інституту.

У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Подолання пережитків минулого в свідомості й поведінці людей в умовах оновлення соціалізму» (спеціальність 09.00.02). Вчене звання доцента присвоєно у 1994 р. У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів» (спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство). Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукової діяльності – політико-правові проблеми державотворення в Україні, правова політологія, питання національно-державного будівництва і управління, здійснення політичної і правової реформ, становлення громадянського суспільства в Україні, адміністративно-територіальний устрій України, реформування публічної влади, державна етнонаціональна політика. Опублікувала понад 500 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз: монографія» (1998), «Політологія: підручник» (у співавт., 1998), «Абетка етнополітолога» (у співавт., 1999), «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: монографія» (у співавт., 2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінанти: монографія» (у співавт., 2003), «Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз: монографія» (у співавт., 2004), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: монографія» (у співавт., 2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія» (у співавт., 2007), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми: монографія» (у співавт., 2009), «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості: монографія» (у співавт., 2009), «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід: монографія» (у співавт., 2011), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні: монографія» (у співавт., 2011), «Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні: наукова записка» (у співавт., 2011), «Правове забезпечення державного суверенітету України: монографія» (у співавт., 2011), «Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність» (упорядник, 2006, 2011), «Національний суверенітет (національна доповідь): монографія» (у співавт., 2012), «Національний суверенітет України в умовах глобалізації: монографія» (у співавт., 2012), «Політична енциклопедія» (12 статей, 2012), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України: наукова записка» (у співавт., 2012), «Громадський контроль діяльності органів публічної влади: наукова записка» (у співавт., 2013), «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України: монографія» (у співавт., 2013), «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства: наукова записка» (у співавт., 2013), «Політологія: навч. енциклопед. словник-довідник» (у співавт., 2014), «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві: наукова записка» (у співавт., 2014), «Запобігання ксенофобії та іншим видам дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції: монографія» (у співавт., 2015), «Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення Донбасу: наукова записка» (у співавт., 2015), «Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави: наукова записка» (у співавт., 2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України: монографія» (у співавт., 2016), «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму: наукова записка» (у співавт., 2016), «Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна: наукова записка» (у співавт., 2017), «Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна: наукова записка» (у співавт., 2018), «Правовий вимір інформаційної політики України в умовах глобальних викликів: монографія» (у співавт., 2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації: монографія» (у співавт., 2019), «Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна: аналітична записка» (у співавт., 2020), «Правова політологія: підручник. Академічний курс» (у співавт., 2021), «Особливості адміністративно-територіального устрою в умовах децентралізації: наукова записка» (у співавт., 2021), «Політична корупція: глобальні виклики і Україна: монографія» (у співавт., 2022). «Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року» (у співавт., 2022) «Політика, право і влада в світлі правової політології: монографія» (у співавт., 2022) та ін.

Брала участь у розробці законопроєктів «Про концепцію державної етнонаціональної політики України» (2006–2007), «Про сучасну модель адміністративно-територіального устрою України», «Про національні меншини в Україні» (2020-2021). У 2000–2006 рр. та 2008–2022 р. – член Експертної ради МОН України з політичних наук, член Науково-методичної комісії з політології МОН України, член Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України (2005-2008), член Наукової ради Державного комітету України у справах національностей та релігій, член Міжвідомчої робочої групи з питань протидії дискримінації та нетерпимості при Держкомнацрелігій (2005-2009). У 2006 р. (2006–2009) за поданням МЗС України обрана експертом Ради Європи від України з виконання Рамкової Конвенції Ради Європи про захист національних меншин. Академік Української академії політичних наук.

Головний редактор збірника наукових праць «Держава і право» (Серії Юридичні науки, Політичні науки). Заступник головного редактора журналу «Судова апеляція» (2005-2020). Член редакційних колегій наукових видань «Правова держава», «Порівняльно-правові дослідження», «Проблеми філософії права», «Вибори та демократія», «Політологічні і соціологічні студії», «Альманах права», «Суспільно-політичні процеси», «Українська юстиція». З 2022 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 із захисту докторських дисертацій з політичних наук в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2006). Нагороджена Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2012). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2014). Відмінник освіти України (2002).

Поділитися: