Хуторян Наталія Миколаївна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 16 жовтня 1954 р. у с. Дружелюбівка Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл. У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працювала юрисконсультом Інституту фізики АН УРСР, з 1982 р. – старший юрисконсульт Інституту геофізики АН УРСР. З 1986 р. по 2020 р. співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де обіймала посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, завідувачки відділу цивільного, трудового і підприємницького права.

У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові і громадські заходи попередження порушень трудової дисципліни» (спеціальність 12.00.05). У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2008 р.

Основні напрями наукової діяльності – трудове право, право соціального забезпечення. Опублікувала понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Предупреждение нарушений трудовой дисциплины» (1992), «Материальная ответственность субъектов трудовых отношений в условиях рыночной экономики» (у співавт., 1993), «Об’єкти і суб’єкти матеріальної відповідальності у трудовому праві» (1998), «Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні» (у співавт., 1999), «Правове регулювання матеріальної відповідальності працедавця перед працівником у новому Кодексі України про працю» (2000), «Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин в Україні» (у співавт., 2001), «Державотворення і правотворення в Україні» (у співавт., 2001), «Поняття юридичної відповідальності в загальній теорії права» (2001), «Трудове право України: академічний курс» (2004), «Проблеми кодифікації трудового законодавства України» (2004), «Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників» (у співавт., 2005), «Правове регулювання сумісництва наукових та науково-педагогічних посад: парадокси законодавства і практики» (2006), «Гармонізація основних трудових прав, закріплених в проекті Трудового кодексу, з європейськими стандартами» (2007), «Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу» (у співавт., 2008), «Кодифікація трудового законодавства України» (у співавт., 2009), «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні» (у співавт., 2012), «Пенсійні правовідносини в Україні: монографія» (у співавт., 2013), «Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства: монографія» (у співавт., 2015), «Основні трудові права працівників за законодавством Європейського Союзу: монографія» (у співавт., 2016), «Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: «Трудове право» (у співавт., 2018).

Член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Правова держава», «Держава і право», «Актуальні проблеми права: теорія і практика». Була членом спеціалізованої вченої ради Д 26.236.04 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України та спеціалізованої вченої ради Д. 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія», Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Відзначена Грамотою Верховної Ради України (2004). Лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (2000).

Поділитися: