Харитонова Олена Іванівна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 25 грудня 1962 р. у м. Осіннікі Кемеровської обл. У 1990 р. закінчила юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечнікова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). З 1993 р. – асистент кафедри адміністративного права та управління університету, потім – асистент кафедри адміністративного та фінансового права Одеської юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»). З 1997 р. працювала на посаді доцента кафедри адміністративного та фінансового права, а з 2001 р. по 2004 р. – докторант цього навчального закладу. У 2005 р. переведена на посаду професора кафедри адміністративного та фінансового права, а з листопада 2005 р. – завідувачка кафедри права інтелектуальної власності і корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія» (нині – кафедра права інтелектуальної власності та патентної юстиції).

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові питання управління економікою і роль товарних бірж в умовах реформування ринкових відносин» (спеціальність 12.00.07). У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 2000 р., професора – у 2007 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2011 р.

Основні напрями наукової дальності – право інтелектуальної власності, правовідносини у сфері інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблем корпоративного права. Опублікувала понад 530 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції» (2002), «Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): монографія» (2004), «Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2005), «Правове регулювання перевезень в Україні: навчальний посібник» (2006), «Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2006, 2008), «Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий» (у співавт., 2007), «Добровільне представництво у цивільному праві України: навчальний посібник» (2007), «Цивільні правовідносини: навчальний посібник» (2008), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у співавт., 2008), «Цивільне право України: підручник» (2009), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: монография» (у співавт., 2012), «Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія» (у співавт., 2012), «Право інтелектуальної власності: навчальний посібник у запитаннях і відповідях» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021), Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Брала участь у робочій групі з підготовки Закону України «Про цифрові речі».

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Член наукової ради науково-практичного журналу «Часопис цивілістики», член редакційних колегій журналів «Актуальні проблеми держави і права», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Науковий вісник Південного регіонального центру НАПрН України», «Lex Sportiva».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Відмінник освіти України (2008). Відзначена Грамотою Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону (2019).

Поділитися: