Чанишева Галія Інсафівна

Вчений секретар відділення цивільно-правових наук, член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 30 жовтня 1959 р. у м. Кілія Кілійського р-ну Одеської обл. У 1983 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «правознавство»), де продовжила навчання в аспірантурі і пройшла шлях від асистента до доцента кафедри аграрного, екологічного і трудового права. З 1998 р. – працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» на посадах доцента, професора, завідувачки кафедри трудового права та права соціального забезпечення, декана соціально-правового факультету. З вересня 2022 року займає посаду завідувачки кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Матеріальна відповідальність підприємства за неправильне оформлення трудового договору та документів працівника про працю і заробіток» (спеціальність 12.00.05), а у 2002 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєне у 2005 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р. Вчений секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України.

Основні напрями наукових досліджень – теоретичні та практичні проблеми правового регулювання трудових і соціально-забезпечувальних відносин, колективне трудове право, права людини у сферах праці та соціального забезпечення, соціальний діалог, зарубіжне трудове право, порівняльне трудове право, міжнародне трудове право, трудове право ЄС. Автор понад 550 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: монографія (2001), «Трудове право України: підручник» (у співавт., 2001), «Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Трудове право ЄС: навчальний посібник» (у співавт., 2004), «Юридична енциклопедія: в 6 т.» (у співавт., 2004), «Законодавство України про працю та соціальний захист населення: навчальний посібник» (у співавт., 2005), «Вступ в українське право: монографія» (у співавт., 2005), «Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС» (2005), «Юридична енциклопедія для юнацтва» (у співавт., 2006), «Великий юридичний енциклопедичний словник» (у співавт., 2007), «Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: монографія» (у співавт., 2008), «Право Європейського Союзу. Особлива частина: навчальний посібник» (у співавт., 2010), «Види трудового договору за законодавством України: монографія» (у співавт., 2011), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Право на інформацію за трудовим законодавством України: монографія» (у співав., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Право Європейського Союзу: підручник» (у співавт., 2013), «Право на колективні переговори та укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України: монографія» (у співавт., 2014), «Охорона материнства за трудовим законодавством України: монографія» (у співавт., 2015), «Актуальні проблеми теорії трудового прав та права соціального забезпечення: монографія» (у співавт., 2015), «Правове регулювання індивідуальних трудових відносин: монографія» (у співавт., 2016), «Примирні процедури вирішення трудових спорів: монографія» (у співавт., 2016), «Правові основи соціального діалогу у сфері праці: навчальний посібник» (у співавт., 2016), «Поняття, предмет і джерела колективного трудового права» (2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11 «Трудове право» (у співавт., 2018), «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: монографія» (у співавт., 2018), «Remuneration of public servants in the Federal Republic of Germany» (Scopus, 2018), «Environmental Problem of Dirt Accumulation in Ukraine and its Impact on Labor Relations in the Sphere of Protection of Labor» (Web of Science, 2019), «Social dialogue in the field of labour: definition and legal regulation: collective monograph» (2019), «Соціальна політика: поняття, цілі, правове забезпечення» (2020), «Соціальні пільги: поняття, правова природа, класифікація» (2020), «Колективні трудові права за Європейською соціальною хартією (переглянутою) і законодавство України» (2021), «Соціальний діалог: навчальний посібник» (2021), «Трудові правовідносини: навчальний посібник» (2021), «Реформування трудового та соціального законодавства в умовах євроінтеграції: навчальний посібник» (2021), «Юридичний механізм забезпечення соціальних прав людини і громадянина: навчальний посібник» (2021), «Трудове право: підручник» (у співавт., 2022), «Основні тенденції функціонування трудового права в умовах інтеграційного розвитку України» (2022), «Укладання та дія колективного договору в умовах воєнного стану» (2022), «Право соціального забезпечення: навчальний посібник» (у співавт., 2022), «Укладання та дія колективного договору в умовах воєнного стану» (2022), «Основні тенденції розвитку трудового права в умовах воєнного стану» (2022), «Основні функції профспілок в умовах воєнного стану» (2022), «Нормативне і договірне регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану» (2022), «Цивільно-правові договори, пов’язані з працею, та трудовий договір: питання співвідношення» (2022), «Щодо судового порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (2023).

Член Науково-консультативних рад при Верховному Суді та при Голові Верховної Ради України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Є головним редактором і членом редакційних колегій наукових видань: «Актуальні проблеми держави і права» (головний редактор), «Вісник Національної академії правових наук України», «Актуальні проблеми політики», «Цивільне право», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Juris Europensis Scientia», «Юридичний вісник».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Відзнака «За досягнення в науці» Ради ректорів ЗВО Одеського регіону (2022).

Поділитися: