Чанишева Галія Інсафівна

Вчений секретар відділення цивільно-правових наук, член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 30 жовтня 1959 р. у м. Кілія Кілійського р-ну Одеської обл. У 1983 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «правознавство»), де продовжила навчання в аспірантурі і пройшла шлях від асистента до доцента кафедри аграрного, екологічного і трудового права. З 1998 р. – працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» на посадах доцента, професора, завідувачки кафедри трудового права та права соціального забезпечення, декана соціально-правового факультету. З вересня 2022 р. – завідувачка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Матеріальна відповідальність підприємства за неправильне оформлення трудового договору та документів працівника про працю і заробіток» (спеціальність 12.00.05), а у 2002 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєне у 2005 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень – теоретичні та практичні проблеми правового регулювання трудових і соціально-забезпечувальних відносин, колективне трудове право, права людини у сферах праці та соціального забезпечення, соціальний діалог, зарубіжне трудове право, порівняльне трудове право, міжнародне трудове право, трудове право ЄС. Автор понад 550 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект (монографія, 2001); «Трудове право України» (підручник (у співавторстві), 2001); «Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар» (у співавторстві, 2003); «Трудове право ЄС» (навчальний посібник (у співавторстві), 2004); «Трудове право» (Юридична енциклопедія в 6 т., 2004); «Трудовий стаж» (Юридична енциклопедія в 6 т., 2004); «Законодавство України про працю та соціальний захист населення» (навчальний посібник (у співавторстві), 2005); «Трудове право України» («Вступ в українське право», монографія, 2005); «Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС» (2005); «Юридична енциклопедія для юнацтва (у співавторстві, 2006); «Великий юридичний енциклопедичний словник» (у співавторстві, 2007); «Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу» (монографія (у співавторстві), 2008; «Право Європейського Союзу. Особлива частина» (навчальний посібник (у співавторстві, 2010); «Види трудового договору за законодавством України» (монографія (у співавторстві), 2011); «Науково-практичний коментар до ст. 44 Конституції України» («Конституція України. Науково-практичний коментар», 2011); «Право на інформацію за трудовим законодавством України» (монографія (у співавторстві), 2012); «Соціальний діалог у сфері праці: концептуальні підходи» («Правова доктрина України»: у 5 т. Т. 3 «Доктрина приватного права України», 2013); «Право Європейського Союзу» (підручник (у співавторстві), 2013; «Право на колективні переговори та укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України» (монографія (у співавторстві), 2014); «Охорона материнства за трудовим законодавством України» (монографія (у співавторстві), 2015); «Актуальні проблеми теорії трудового прав та права соціального забезпечення» (монографія (у співавторстві), 2015); «Правове регулювання індивідуальних трудових відносин» (монографія (у співавторстві), 2016), «Примирні процедури вирішення трудових спорів» (монографія (у співавторстві), 2016); «Правові основи соціального діалогу у сфері праці» (навчальний посібник (у співавторстві), 2016); «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2017 (англ.); «Поняття, предмет і джерела колективного трудового права» (2017); «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11 «Трудове право» (у співавторстві., 2018); «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» (монографія (у співавторстві), 2018); «Remuneration of public servants in the Federal Republic of Germany» (Scopus, 2018); «Environmental Problem of Dirt Accumulation in Ukraine and its Impact on Labor Relations in the Sphere of Protection of Labor» (Web of Science, 2019); «Social dialogue in the field of labour: definition and legal regulation» (collective monograph, 2019); «Соціальна політика: поняття, цілі, правове забезпечення» (2020); «Соціальні пільги: поняття, правова природа, класифікація» (2020); «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. «Право соціального забезпечення» (у співавторстві, 2020); «Колективні трудові права за Європейською соціальною хартією (переглянутою) і законодавство України» (2021); «Соціальний діалог» (навчальний посібник, 2021); «Трудові правовідносини» (навчальний посібник, 2021); «Реформування трудового та соціального законодавства в умовах євроінтеграції» (навчальний посібник, 2021); «Юридичний механізм забезпечення соціальних прав людини і громадянина» (навчальний посібник. 2021); «Трудове право» (підручник (у співавторстві), 2022); «Основні тенденції функціонування трудового права в умовах інтеграційного розвитку України» (2022); «Укладання та дія колективного договору в умовах воєнного стану» (2022); «Право соціального забезпечення» (навчальний посібник (у співавторстві), 2022); «Укладання та дія колективного договору в умовах воєнного стану» (2022); «Основні тенденції розвитку трудового права в умовах воєнного стану» (2022); «Основні функції профспілок в умовах воєнного стану» (2022); «Нормативне і договірне регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану» (2022); «Цивільно-правові договори, пов’язані з працею, та трудовий договір: питання співвідношення» (2022); «Щодо судового порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (2023) та ін.

Є членом Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України та членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Є головним редактором і членом редакційних колегій наукових видань: «Актуальні проблеми держави і права» (головний редактор), «Актуальні проблеми політики», «Цивільне право», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Juris Europensis Scientia», «Юридичний вісник» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Нагороджена відзнакою «За досягнення в науці» Ради ректорів ЗВО Одеського регіону (2022).

Поділитися: