Барабаш Юрій Григорович

Академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України, член президії НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народився 28 червня 1980 р. в м. Конотоп Сумської області. У 2002 р. після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство» вступив до аспірантури. З 2004 р. працює асистентом кафедри конституційного права України, з вересня 2005 р. – доцентом, з вересня 2006 р. по лютий 2007 р. – заступником декана факультету підготовки кадрів для Міністерства юстиції України, з червня 2007 р. по липень 2015 р. – завідувач кафедри конституційного права України, а з липня 2015 р. – професор цієї ж кафедри. З вересня 2010 р. по теперішній час – проректор з навчальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку.

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики» (спеціальність 12.00.02), у 2007 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект» (спеціальність 12.00.02). Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2012 р.

Напрямки наукової діяльності –  виборче право та референдумний процес, державно-правова конфліктологія, принцип соціальної держави, конституційна скарга, доктрина «войовничої демократії» та її застосування в сучасних умовах, шляхи реформування юридичної освіти тощо. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Конституційна юрисдикція» (у співавт., 2011), «Конституційне право України: посібник для підготовки до іспиту» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013),  «Constitutional and Legal Instruments of Democratization and Farewell to the Soviet past (Ukrainian Case) (2017), «The EU in the 21st Century: Challenges and Opportunities for the European Integration Process» (у співавт., 2020), «Засіб захисту прав vs. юридична визначеність» як дилема вітчизняної офіційної конституційної доктрини в контексті функціонування інституту індивідуальної скарги. Український часопис конституційного права» (2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021), «Конституційне право: підручник» (у співавт., 2021).

Член Виконавчого комітету Міжнародної асоціації конституційного права (IACL-AIDC), голова Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, заступник голови робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з питань правової реформи, член колегії Державної інспекції навчальних закладів України, юридичної освіти, голова спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Вісник Конституційного Суду України», «Український часопис конституційного права» та «Проблеми законності».

Заслужений діяч науки і техніки України (2021), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2012), Відмінник освіти (2014). Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013) та Почесною відзнакою Конституційного Суду України (2014).

Поділитися: