Андрійко Ольга Федорівна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народилася 28 січня 1945 р. у с. Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл. Після закінчення в 1972 р. юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) поступила до аспірантури Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права. Нині працює на посаді провідного наукового співробітника відділу проблем державного управління та адміністративного права.

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання автоматизації управління виробничим об’єднанням» (спеціальність 12.00.02 – нині 12.00.07), у 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1995 р., професора – у 2004 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукових досліджень – державне управління та адміністративне право, державна служба і адміністративна юстиція, проблеми організаційно-правового забезпечення державного контролю, адміністративна відповідальність. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции» (1994), «Державне управління: теорія і практика» (1998), «Виконавча влада і адміністративне право» (2002), «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» (2003), «Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади» (2004), «Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник у двох томах» (2004, 2009), «Проблеми вдосконалення організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні» (у співавт., 2006), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (2007), «Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право» (2007), «Принципи верховенства права у діяльності держави та адміністративному праві» (2008), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (у співавт., 2013), «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (у співавт., 2013), «Проблеми адміністративно-правового забезпечення оптимізації управління в Україні на сучасному етапі» (у співавт., 2014), «Концептуальні засади реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні у контексті забезпечення прав і свобод громадян» (у співавт., 2016), «До питання контролю діяльності органів виконавчої влади в сучасних умовах» (2017), «Централізація та децентралізація державного управління: їх співвідношення» (2018), «Правова аналітика адміністративної реформи в Україні» (2018), «Правовий моніторинг в системі органів виконавчої влади» (2019), «Форми і методи адміністративного контролю в умовах децентралізації виконавчої влади» (у співавт, 2019), «High Anti-Corruption Court of Ukraine: the peculiarities of establishment and the first results» / «Антикорупційний суд в Україні: особливості становлення та перші результати діяльності» (у співавт., 2020, Scopus), «The Investment Environment Management System in the Framework of Legal Support as a Factor of National Safety» (у співавт., 2020), «The Essence and Types of Administrative Procedures in the Activities of Higher Education Institutions as Subjects of the Implementation of the Educational Function of the State» (у співавт., 2020), «Адміністративно-правова доктрина і сучасне адміністративне законодавство» (у співавт., 2020), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: «Адміністративне право» (у співавт., 2020), «Інституціональна недостатність як явище адміністративно-правового регулювання» (2021), «Тлумачення адміністративно-правових норм в адміністративному праві» (2021), «Administrative and legal aspects of the settlement of relations in the field of medical services» (у співавт., 2022, Scopus), «Повноваження військових адміністрацій та органів виконавчої влади щодо договірного регулювання відносин під час воєнного стану» (у співавт., 2022) «Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в умовах воєнного стану» (2022).

Брала участь у розробці законопроектів у складі робочих груп Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України, комісій Верховної Ради України, зокрема: Кодексу правил поведінки державного службовця, Кодексу адміністративних процедур в Україні, Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, Кодексу дисциплінарної відповідальності державного службовця, Концепції реформи адміністративного права, Стратегії розвитку законодавства про державну службу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, зміни та доповнення до Законів України «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги» та ін.

Член редакційних колегій наукових видань «Правова держава», «Держава і право», «Публічне право», «Часопис Київського університету права». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Нагороджена Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2015). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Державної служби України (2004), Почесною грамотою Союзу юристів України (2014), Подякою Київського міського голови (2007), Подякою Президента Національної академії правових наук України (2014), Дипломом Вищого адміністративного суду України (2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2015).

Поділитися: