Андрійко Ольга Федорівна

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення державно-правових наук і міжнародного права

Народилася 28 січня 1945 р. у с. Вороньків, Бориспільського р-ну Київської обл. Після закінчення в 1972 р. юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) поступила до аспірантури Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права, де працює донині.

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання автоматизації управління виробничим об’єднанням» (спеціальність 12.00.02 – нині 12.00.07), у 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади». Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1995 р., професора – 2004 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — державне управління та адміністративне право, державна служба і адміністративна юстиція, проблеми організаційно-правового забезпечення державного контролю, адміністративна відповідальність. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции» (1994), «Державне управління: теорія і практика» (1998), «Виконавча влада і адміністративне право» (2002), «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» (2003), «Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади» (2004), «Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник у двох томах» (2004, 2009), «Проблеми вдосконалення організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні» (у співавт., 2006), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (2007), «Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право» (2007), «Принципи верховенства права у діяльності держави та адміністративному праві» (2008), «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (у співавт., 2013), «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (у співавт., 2013), «Проблеми адміністративно-правового забезпечення оптимізації управління в Україні на сучасному етапі» (у співавт., 2014), «Концептуальні засади реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні у контексті забезпечення прав і свобод громадян» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: Адміністративне право (у співавт., 2020).

Брала участь у розробці законопроектів у складі робочих груп Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України, комісій Верховної Ради України, зокрема: Кодексу правил поведінки державного службовця, Кодексу адміністративних процедур в Україні, Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, Кодексу дисциплінарної відповідальності державного службовця, Концепції реформи адміністративного права, Стратегії розвитку законодавства про державну службу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, зміни та доповнення до Законів України «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги» та ін.

Член редакційних колегій наукових видань «Правова держава», «Держава і право», «Публічне право», «Часопис Київського університету права». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Нагороджена Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2015). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Державної служби України (2004), Почесною грамотою Союзу юристів України (2014), Подякою Київського міського голови (2007), Подякою Президента Національної академії правових наук України (2014), Дипломом Вищого адміністративного суду України (2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2015).

Поділитися: