Зайчук Олег Володимирович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення теорії та історії держави і права

Народився 15 серпня 1955 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Правознавство». Після закінчення аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з 1980 р. до 1986 р. працював асистентом, доцентом кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету цього закладу освіти. З 1986 р. по 2005 р. – науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач відділу теорії держави і права в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У 1990 р. стажувався в Європейському відділенні ООН з прав людини у Женеві (Швейцарія), навчався у Міжнародному інституті прав людини в Страсбурзі (Франція). З 2005 по 2014 рр. працював в Інституті законодавства Верховної Ради України на посадах заступника директора, першого заступника директора, в. о. директора. З 2018 р. – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений» (спеціальність 12.00.01), у 1992 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова система США: історико-теоретичний аналіз» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України), у 2012 р. – дійсним членом (академіком) НАПрН України.

Основні напрями наукових досліджень – історія держави і права, теорія держави і права, філософія права, порівняльне правознавство, цивільне право, міжнародне приватне право, міжнародне право, екологічне право. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004), «Вступ до теорії правових систем» (у співавт., 2006), «Теорія держави і права. Академічний курс: підручник» (у співавт., 2006, 2008), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні» (у співавт., 2007), «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» ( у співавт., 2008), «Загальна теорія держави і права: навчальний посібник» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2013 (англ.), «Сучасна правова енциклопедія» (у співавт., 2009, 2013, 2015), «Парламентаризм: реєстр термінів і понять» (у співавт., 2012), «Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство» (у співавт., 2013), «Європейський шлях до належного управління» (у співавт., 2013), «Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Сучасна кримінально-правова система України: реалії та перспективи» (у співавт., 2015), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: «Історія держави і права України» (у співавт., 2016), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану: монографія» (у співавт., 2023).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.02 в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Член редакційної колегії наукового видання «Юридична наука». Був членом Атестаційної колегії МОН України, науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України (2015-2021), членом міжвідомчої групи з підготовки Міграційного кодексу України, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (1997-2022).

Заслужений юрист України (2007). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду України» (2018). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Поділитися: