Нор Василь Тимофійович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 20 грудня 1940 р. у с. Мусіївка Хорольського р-ну Полтавської обл. У 1967 р. закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка). З 1967 р. по 1969 р. працював народним суддею Луцького р-ну на Волині. У 1972 р. закінчив аспірантуру Львівського державного університету. З 1972 р. працював у цьому закладі на посадах асистента, старшого викладача, заступника декана, декана юридичного факультету, доцента, завідувача кафедри кримінального права і процесу, а з 1999 р. і до сьогодні – завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Майнова відповідальність за шкоду, завдану неправильними актами у сфері адміністративного управління» (спеціальність 12.00.03), у 1989 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові і теоретичні основи захисту порушених злочином майнових прав у радянському кримінальному процесі» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1989 р. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. У 2000 р. був обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України). З 2010 р. по 2018 р. – керівник Західного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукової діяльності – правові проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів, питання кримінального судочинства і судоустрою. Опублікував понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц» (1974), «Проблеми теорії і практики судових доказів: навчальний посібник» (1978), «Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе» (у співавт., 1985), «Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве» (1989), «Кримінальний процес України: підручник» (у співавт., 1992, 1999), «Практикум з кримінального процесу України: навчальний посібник» (1994, 2000, 2008, 2017), «Судові витрати у кримінальному процесі України» (у співавт., 2003), «Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2005, 2006), «Прокурорський нагляд в Україні: навчальний посібник» (у співавт., 2002), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України» (у співавт., 2009), «Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ» (у співавт., 2010), «Прокурорський нагляд в Україні: підручник» (2010), «Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України: монографія» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2012), «Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні» (у співавт., 2015), «Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею» (2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» (у співавт., 2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Кримінальний процес України. Академічний курс»: у 3 т. Т. 1: Загальна частина (у співавт., 2021), «Провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України» (у співавт., 2021).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Брав участь у підготовці проектів Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про прокуратуру», «Про боротьбу з корупцією» та інших нормативно-правових актів.

Був членом Вищої ради юстиції України (1998-2004), науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому спеціалізованому Суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України.

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Львівського університету. Серія юридична», член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Вісник прокуратури України», «Адвокат», «Вісник кримінального судочинства», «Часопис цивільного і кримінального судочинства», член редколегії міжнародного науково-методичного збірника КНДІСЕ «Криміналістика і судова експертиза».

Заслужений юрист України (1998). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2003, 2016, 2021). Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000), Грамотами Верховної Ради України (2009, 2010), почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність закону» (2005), Міжнародного фонду юристів України (2000), Вищої Ради юстиції (2002), Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2003), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2002). Заслужений професор Львівського університету (2004), почесний доктор Національного університету «Острозька академія» (2011), почесний працівник прокуратури України, старший радник юстиції (2001).

Поділитися: