Малишева Наталія Рафаелівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народилася 25 квітня 1952 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Відтоді працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника (з 1975 р.), старшого наукового співробітника (з 1984 р.), провідного наукового співробітника (з 1995 р.), завідувача відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права (з 2012 р. до 2023 р.), а з 2023 р. по теперішній час – провідний науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

З 1998 р. – одночасно заступник директора Міжнародного центру космічного права при цьому ж інституті та професор Рівненського інституту Київського університету права НАН України.

У 1981 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Охорона навколишнього середовища від шумового впливу (правові та організаційні питання)» (спеціальність 12.00.02), у 1996 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Гармонізація екологічного законодавства в Європі» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. У 2000 р. обрана членом-кореспондентом, а у 2008 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності – національне та міжнародне екологічне право, національне та міжнародне космічне право, європейське право. Опублікувала понад 550 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы)» (1981), «Эколого-правовые вопросы научно-технического прогресса» (1993), «Законодавство: проблеми ефективності» (у співавт., 1995), «Гармонизация экологического законодательства в Европе» (1996), «Економіко-правові питання екології» (у співавт., 1996), «Собственность граждан» (у співавт., 1997), «Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника» (у співавт., 1997), «Екологічний контроль: питання теорії та практики» (у співавт., 1999), «Судовий захист екологічних прав громадян: довідник» (у співавт., 2001), « Державотворення і правотворення в Україні» (2001), «Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття» (у співавт. 2003), «Антологія української юридичної думки»: у 10 т. Т.10 (у співавт, 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Нариси з космічного права» (2010), «Екологічні та природоресурсні податки і збори» (2011), «Зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України» (у співавт., 2012), «Космические путешествия» (у співавт., 2012), Політика енергоефективного розвитку в контексті зміни клімату (у співавт., 2014), Проблеми права екологічної безпеки (2016); Безпека космічної діяльності: правові засади (2018); Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних та природоресурсних правовідносин (у співавт., 2019), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення» (2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021) та інші. Брала активну участь у підготовці енциклопедичних юридичних видань, зокрема, таких: «Юридична енциклопедія» в 6 томах (1998-2006), «Екологічна енциклопедія: в 3 т. (2006, 2007, 2008), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007, 2012), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: «Екологічне право» (у співавт., 2018), Т. 17: «Кримінальне право» (у співавт., 2017), «Енциклопедія міжнародного права: в 3 т. » (2014, 2017, 2019), Енциклопедія сучасної України, т. 22 (2020). Є співавтором значної кількості підручників, зокрема: «Земельне право» (2001), «Екологічне право України» (2001), «Заповідна справа в Україні» (2003), «Екологічне право України: Академічний курс» (2005, 2008), науково-практичних коментарів до екологічного, природоресурсного, космічного законодавства. Автор французько-українського та українсько-французького юридичного словника, 60 000 слів та словосполучень (2017).

Автор низки наукових робіт з міжнародного та порівняльного права, опублікованих у провідних зарубіжних виданнях. Зокрема, індивідуальна монографія «Space Policy and Space Law in the post-Soviet States» (in English, 2018, видавництво «ELEVEN» Німеччина, Голландія). У складі міжнародних творчих колективів підготувала: колективну монографію «National Regulation of Space Activities» (2010 р., видавництво Springer Science+Business Media B.V., отримала першу премію Міжнародної академії астронавтики в 2011); монографію «Аналіз і пілотаж публічної політики», (2010 р., видану французькою та українською мовами спільно з науковцями Франції, Бельгії та Швейцарії); «Cologne Commentary on Space Law (in three volumes). Volume ІІ «The 1975 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (REG)» (Cologne, 2013).

Брала участь у розробці проектів законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України», «Про відходи», «Про мисливське господарство та полювання», «Про питну воду», «Про питне водопостачання», «Про екологічний аудит», Водного кодексу України та ін.

У 2016-2017 у складі міжнародної робочої групи під егідою ЮНЕСКО працювала над розробленням Декларації щодо етичних принципів, пов’язаних зі зміною клімату. Брала участь у численних міжнародних, зокрема – європейських, проєктах з екологічної та космічної проблематики. З 2013 по 2016 р. очолювала напрямок «Правові та політичні аспекти активного видалення космічного сміття» в європейсько-українському проєкті LEOSWEEP «Зміцнення безпеки на низькій навколоземній орбіті з розширеною електричною установкою» (за Програмою ЄС FP7 – Космос).

Член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, міжнародний експерт ООН з питань освіти в галузі космічного права, член делегації України в Комітеті ООН з питань космічного простору, член Національного комітету МАБ ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Член Ради НАН України з космічних досліджень та Експертної ради Української асоціації високотехнологічних підприємств і організацій «Космос». Голова секції правових основ природокористування, член президії Всеукраїнського товариства охорони природи.

Член редакційних колегій Екологічної енциклопедії, наукових видань «Космічна наука і технологія», «Правова держава», «Альманах права», «Часопис Київського університету права».

Заслужений юрист України (1992). Відзначена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2019), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009). Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2005), Премії АН України імені Д. З. Мануїльського (1991), Премії Спілки юристів України за номінацією «Краща монографічна робота з правових дисциплін» (2002), Премії Міжнародної академії астронавтики за кращу наукову роботу в галузі космічної діяльності (2011), Премії Святого Володимира за кращу наукову роботу (2016), Премії імені Ярослава Мудрого за цикл наукових праць з космічного права (2020).

Відзначена Почесною грамотою Президії НАН України, Центрального комітету профспілок працівників Національної академії наук України (2004, 2009, 2014, 2019), Почесною грамотою та Грамотою Національного космічного агентства України (2002, 2012), Подякою Голови Київської міської державної адміністрації (1999, 2004). Почесний професор права Університету Пуатьє (Франція).

Поділитися: