Кохановська Олена Велеонінівна

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народилася 18 січня 1964 р. у м. Вінниця. У 1986 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З серпня 1986 р. по квітень 1988 року працювала стажером Юрконсультації №1 Залізничного району Київської міської колегії адвокатів, а з квітня 1988 р. по січень 1995 р. – адвокатом Київської міської колегії адвокатів. З 1995 по 1998 рр. – викладач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ України, з 1998 р. по теперішній час працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах доцента, з 2008 р. – професора кафедри цивільного права (одночасно з 2008 р. по 2011 р. – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи).

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем» (спеціальність 12.00.03), у 2006 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2007 р. Вчене звання доцента присвоєно у 2001 р., професора – у 2011 р. У 2010 р. обрана членом-кореспондентом, а у 2020 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України. З 2018 р. до 2022 р. – академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України.

Основні напрями наукових досліджень – проблеми цивільного права, сімейного права, права інтелектуальної власності, цивільно-правове регулювання інформаційних відносин, немайнові права фізичних осіб, абсолютні цивільні права, договірне право. Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких «Правове регулювання інформаційних відносин в Україні» (2001), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2002), «Проблемы гармонизации гражданско-правового регулирования информационных отношений в условиях информационного общества» (у співавт., 2003), «Комментарий к Гражданскому кодексу Украины» (у співавт., 2005), «Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві» (2006), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2013 (англ.), «Лісовий кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2009), «Договірне право України. Особлива частина: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Договір про надання інформаційних послуг» (2009), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009), «Міжнародне приватне право. Практикум: навчальний посібник» (у співавт., 2010), «Цивільне право України. Загальна частина: підручник» (у співавт., 2010), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011, 2013), «Еколого-правові проблеми трансплантології: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Відповідальність у приватному праві» (2014), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 2016), «Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах» (у співавт., 2019), «Цивільне право. Практикум» (у співавт., 2019), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021), Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021).

Член Науково-консультативної Ради Верховного Суду, бере участь у підготовці наукових висновків на запити Верховного Суду та інших судових і державних органів. Виступає з лекціями перед суддями господарських судів та юристами і фахівцями різних галузей і сфер господарювання, зокрема, у Національній школі суддів України, Школі нотаріусів України та ряді інших. Член робочих груп з розробки проєктів Цивільного кодексу України. Була членом Науково-консультативних рад Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України, ДСІВ України та ряду інших органів.

Член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Альманах цивілістики», «Нове українське право», «Щорічник українського права», «Медичне право». Була головним редактором журналу «Приватне право» та «Вісник Укрдержреєсту». В різні роки була членом спеціалізованих вчених рад у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інституту приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2018). Нагороджена Почесним знаком Української секції Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня (2011). Відзначена Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), Подякою Голови Верховного Суду України (2014). Відмінник освіти України (2008).

Поділитися: