Іншин Микола Іванович

Дійсний член (академік) НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 8 грудня 1968 року у с. Вільне Великописарівського р-ну Сумської області. У 1995 році закінчив Університет внутрішніх справ (нині – Харківський національний університет внутрішніх справ). Протягом 1991 – 2011 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. З 2009 р. – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС ХНУВС. З 2010 р. – начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України, начальник Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України. З 2011 р. по 2023 р. завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2023 р. – Голова Всеукраїнської громадської організації «Майбутнє країни», президент Міжнародної громадської організації «Український форум».

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління та правове регулювання вивільнення працівників внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.07), у 2006 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми правового регулювання праці державних службовців України» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєно у 2008 році. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р., дійсним членом (академіком) – у 2017 р. З вересня 2022 по червень 2023 рр. – в. о. академіка-секретаря відділення цивільно-правових наук НАПрН України.

Основні напрями наукової діяльності – реалізація конституційного права на працю, проблеми трудового права, права соціального забезпечення, гарантії трудових та соціальних прав, особливості праці державних службовців, охорона праці, міжнародно-правове регулювання праці, проблеми захисту трудових прав, проблеми управління кадрами, підготовки, підбору, атестації та звільнення працівників та інші. Автор понад 470 наукових та навчально-методичних праць, із них 53 статті видано закордонними часописами (більше 35 із яких у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Web of Science та Scopus). Серед основних: «Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія» (2004), «Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні: науково-практичний посібник» (2006), «Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): науково-практичний посібник» (2006), «Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2007), «Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в України» (у співавт., 2007), «Збірник Основних нормативних актів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів» (у співавт., 2009), «Право соціального забезпечення в Україні» (у співавт., 2009), «Кодифікація трудового законодавства України» (у співавт., 2009), «Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Курс порівняльного трудового права: підручник» (у співавт., 2011, 2015), «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія» (2012), «Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник» (2012), «Трудове право: підручник» (у співавт., 2012, 2014), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (у співавт., 2012), «Юридична відповідальність та інші заходи в трудовому праві: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство: посібник» (у співавт., 2013), «Відповідальність у приватному праві: монографія» (у співавт., 2014), «Контроль за діяльністю правоохоронних органів: навчальний посібник» (у співавт., 2014), «Курс порівняльного трудового права: підручник у 2 т.» (у співавт., 2015), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: «Трудове право» (у співавт., 2018), Закон України «Про державну службу». Науково-практичний коментар (у співавт., 2019), «Пенсійне законодавство України. Науково-практичний коментар до основних нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення» (у співавт., 2019), «Розірвання трудового договору у випадку невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі: Теоретичні засади трудового права України: підручник» (у співавт., 2019), «Актуальні питання правової теорії та практики: монографія» (у співавт., 2020), «Основні принципи правового регулювання оплати праці в Україні: aurea mediocritas: монографія» (у співавт., 2020), «Соціальне громадянство: історія та сучасність: монографія» (у співавт., 2020), «Енциклопедія права соціального забезпечення» (у співавт., 2020), «Індивідуальне та колективне трудове право України. Наукове видання.» (у співавт., 2020), «Соціально-екологічні ризики в Україні: правовий аспект: монографія» (колективна, 2021), «Доктрина соціальної безпеки: монографія» (у співавт., 2021), «Теоретико-прикладні проблеми співвідношення та взаємодії права на працю і права на освіту: монографія» (у співавт., 2021), «Model of socio-environmental security doctrine: theory, philosophy, comparativistics: monograph» (у співавт., 2021), «Model of socio-environmental security doctrine: theory, philosophy, comparativistics: monograph» (у співавт., 2021), «Model of socio-environmental security doctrine: socio-legal perspective: monograph» (у співавт., 2021), «Трудове право України: підручник» (у співавт., 2022), «Правопорядок і правовий режим в Україні. Наукова монографія» (у співавт., 2022).

Член редколегії наукового видання «Проблеми законності» та Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

Заслужений юрист України (2009). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2015). Відзначений Грамотою Верховної Ради України (2018).

Поділитися: